Urzad Morski w Szczecinie
Urzad Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, informacja telefoniczna UMS, łączenie rozmów: 91 44 03 319
 Menu – część ogólna 
 • Strona główna

 • Dane teleadresowe

 • Kontakt

 • Struktura Urzędu

 • Statut organizacyjny

 • ISO - Polityka jakości

 • Konferencje i spotkania

 • Załatwianie spraw

 • Dokumenty marynarzy

 • Akty prawne

 • Ogłoszenia

 • Zawiadomienia

 • Obwieszczenia

 • Zamówienia publiczne

 • Upłynnienia

 • Praca w Urzędzie

 • Wyniki audytów i kontroli

 • Galeria

 • Linki

 • Archiwum

 • Polityka Cookie

 •  Menu „morskie” 
 • Przepisy portowe

 • Port regulations

 • Warunki Żeglugi

 • Navigation conditions

 • Ruch statków

 • Vessel traffic

 • Statki objęte zakazem wejścia do portu

 • Statki zatrzymane

 • Egzaminy

 • Odbiór odpadów

 •  Projekty unijne 
 • POIS.07.02.00-00-014/10 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - etap II

 • Przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu (Projekt Nr POIS. 07.02.00-00-003/09)

 • BaltSeaPlan

 • PartiSEApate

 • Baltic SCOPE

 • Natura 2000 (Projekt nr POIS.05.03.00-00-280/10)

 • Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża (Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12)

 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 • Program Operacyjny „Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”

 • Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze (Projekt nr POIS.07.02.00-00-029/13)

 • Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne (projekt nr POIS.07.02.00-00-028/13)

 •  Programy wieloletnie 
 • Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

 • Ochrona brzegów morskich

 •  Wyszukiwanie 


    Zaproszenie na publiczną prezentację w siedzibie MIiR 
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi wraz z Dyrektorami Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie zapraszają wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
  Prezentacja odbędzie się 13 kwietnia 2015 roku, o godzinie 13:00, w sali A na 8. piętrze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w Warszawie.
  Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2015 roku, na adres: Kamil.Rybka@mir.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli to Państwa dotyczy).
  Wysłany przez rzecznik dnia 23-03-2015 (3 odsłon)
    Baltic SCOPE 

  W dniach 18-19 marca 2015 roku, w Göteborgu, odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące projekt Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans.
  Projekt jest poświęcony wypracowaniu procedur uzgodnień transgranicznych dla planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich nakazanych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Działania objęte projektem stanowią realizację jednego z celów Zintegrowanej Polityki Morskiej UE.
  Zgodnie z dyrektywą, wszystkie kraje nadbałtyckie mają objąć planami zagospodarowania przestrzennego obszary Bałtyku do roku 2021, w związku z czym wypracowanie zasad sporządzania i uzgadniania tych planów w kontekście transgranicznym jest bardzo istotne. Biorąc pod uwagę specyfikę lokalną i różnice prawne, występujące w każdym z krajów, projekt podzielono na dwie części (studia przypadków).

  Fot. Kat Singer - SwAM

  Wysłany przez rzecznik dnia 23-03-2015 (112 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Umowa z WFOŚiGW 


  W lutym br. Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowę na dofinansowanie zadania "Podłączenie obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie do kolektora ściekowego w ul. Światowida w Szczecinie". Zadanie to w 50% będzie finansowane ze środków WFOŚiGW. Celem przedsięwzięcia jest likwidacja istniejących na terenie bazy zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i systemowe uregulowanie sposobu odprowadzania ścieków. Wykonawcą robót budowlanych jest, wyłoniony w ramach procedury przetargowej, Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o. o. ze Szczecina. Koszt inwestycji to ok. 682,5 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót - 17 lipca 2015 r.

  Wysłany przez rzecznik dnia 19-03-2015 (4 odsłon)
    Sprostowanie informacji 
  W artykule „Gazoport bezużyteczny?” opublikowanym 3 i 4 marca br., m.in. na portalu Agencji Informacyjnej Polskapresse, Polskatimes.pl, a także w "Głosie Szczecińskim", podano nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania.
  Nieprawdą jest, że falochron osłonowy powstał niezgodnie ze sztuką budowlaną i że jego wykonanie nie gwarantuje, że falochron będzie trwały. Wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do pierwotnych rozwiązań projektowych są z nimi technicznie równoważne i w żaden sposób nie pogarszają parametrów falochronu.
  Nieprawdą jest, że przy budowie falochronu zastosowano jakiekolwiek odpady.
  Inwestycja była kontrolowana w 2013 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

  Dodatkowo informujemy, że cytowany w artykule Roman Kuchciński od wielu lat systematycznie rozsyła do różnych instytucji i organów, jak również do mediów, liczne bezzasadne doniesienia, dotyczące rzekomych nadużyć na budowach prowadzonych w okolicach Świnoujścia i Szczecina. W przypadku robót zlecanych przez Urząd Morski w Szczecinie informował on również o „nieprawidłowościach” popełnionych podczas budowy nabrzeża w Dziwnowie, przy remoncie ostrogi palisadowej w Karsiborze, podczas modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin oraz przy budowie falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. W tej ostatniej sprawie informacje identyczne z opublikowanymi przez powyższe media rozsyłał on już w styczniu 2012 roku. Wszystkie zgłaszane „nieprawidłowości” były szczegółowo sprawdzane przez różne organy (w tym przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie, Izbę Skarbową w Szczecinie, NIK) i nigdy żadna z nich nie została potwierdzona.
  Wysłany przez rzecznik dnia 04-03-2015 (7 odsłon)
    Powołanie Zastępcy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej 

  Z dniem 1 marca 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju, na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej kpt. ż. w. Przemysława Lenarda (ur. 1965).
  Przemysław Lenard jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie (specjalność: transport morski), gdzie w 1989 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. W 2001 roku otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. W roku 2011 zdał egzamin państwowy i został mianowany urzędnikiem służby cywilnej (aktualnie trzeciego stopnia). Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce morskiej Przemysław Lenard zdobywał przede wszystkim w latach 1989 – 2005, podczas pracy na statkach morskich (na chłodniowcach, masowcach) wielu armatorów (m.in. PŻM), na których jako członek załogi zajmował stanowiska od oficera wachtowego do kapitana statku.
  Od marca 2006 roku jest pracownikiem Urzędu Morskiego w Szczecinie. Do jego obowiązków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi, a od 2011 w Inspektoracie Państwa Portu, należały głównie inspekcje statków morskich. Pan Lenard uczestniczy w wielu konferencjach, seminariach oraz szkoleniach krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem morskim. Od wielu lat reprezentuje Urząd Morski w Szczecinie podczas spotkań krajowych i zagranicznych, angażując się m.in. w pracę w podkomitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO: SDC (podkomitet ds. projektowania i konstrukcji statków), SSE (podkomitet ds. statkowych systemów i wyposażenia), PPR (podkomitet ds. zapobiegania i reagowania na zanieczyszczenia), CCC (podkomitet ds. przewozu ładunków i kontenerów), a także w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA.
  Jest żonaty, ma syna. Wolny czas lubi spędzać czytając współczesne skandynawskie kryminały lub jeżdżąc na rowerze.

  Wysłany przez rzecznik dnia 02-03-2015 (8 odsłon)
    Komunikat Biura Dyrektora Urzędu 
  W związku z rozpoczynającym się 16 lutego ok. dwutygodniowym remontem pomieszczenia sekretariatu Zastępców Dyrektora (pok. 121 w gmachu Czerwonego Ratusza), informujemy Państwa, że sekretariat ten, do czasu zakończenia remontu, tymczasowo będzie funkcjonował w pok. 117 (sekretariat Dyrektora Urzędu i Z-cy ds. Oznakowania Nawigacyjnego).
  Numery telefonów pozostają bez zmian, natomiast faksy prosimy przesyłać na numer sekretariatu Dyrektora Urzędu, tj. 91 434 46 56 (faks sekretariatu Z-ców Dyrektora został odłączony).
  Wysłany przez rzecznik dnia 16-02-2015 (17 odsłon)
    Przekazanie kręgu humbaka świnoujskiemu muzeum 


  Kręg humbaka, znaleziony podczas robót podwodnych w Kanale Piastowskim, wzbogaci wystawę przyrodniczą, poświęconą faunie mórz i oceanów, w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. W ubiegły piątek Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, nieodpłatnie przekazał znalezisko Barbarze Adamczewskiej, dyrektorowi muzeum. Warto podkreślić, że świnoujska placówka zwróciła się do nas z własnej inicjatywy, zgłaszając swoje zainteresowanie i chęć przejęcia okazu. Kręg humbaka będzie kolejnym eksponatem w muzealnej kolekcji, związanej ze ssakami morskimi.

  Na zdjęciu: Barbara Adamczewska i Andrzej Borowiec

  Wysłany przez rzecznik dnia 02-02-2015 (16 odsłon)
    Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin 

  Pogłębianie toru wodnego do 12,5 m, na długości ok. 62 km (cały tor wodny Świnoujście – Szczecin liczy ok. 67,7 km; na długości ponad 5 km od główek falochronów w Świnoujściu ma, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, głębokości 14,3 m i 13 m), będzie trzecim etapem modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do tego zadania, realizowane jako projekt unijny z POIŚ. W lutym 2014 roku podpisaliśmy umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. (w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej) na wykonanie m.in. studium wykonalności dla inwestycji, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, matematycznego modelu toru wodnego, pełnej analizy nawigacyjnej zmodernizowanego toru oraz wielu opracowań pomocniczych. Dokumenty te będą gotowe do końca sierpnia 2015 r. Niektóre z nich już są gotowe, np. analiza nawigacyjna czy sprawozdanie z badań próbek urobku pogłębiarskiego.
  Projekt pogłębienia toru wodnego do 12,5 m został zgłoszony do projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, został też ujęty w dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).
  Przypomnijmy, że pierwszy etap modernizacji (2000 – 2004) obejmował budowę falochronów wyjściowych z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych wschodniej i zachodniej strony Kanału, na odcinku ok. 3 km długości toru. Inwestycja kosztowała ok. 163 mln złotych i była finansowana z udziałem pożyczki udzielonej Polsce przez Bank Światowy. Konstrukcja obu falochronów i umocnień brzegowych została zaprojektowana i wykonana dla planowanej głębokości toru 12,5 m.

  Wysłany przez rzecznik dnia 20-01-2015 (445 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Plany współpracy z BHMW i MOSG na 2015 rok 

  W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni, zostały podpisane "Plany współpracy na 2015 rok” pomiędzy urzędami morskimi a BHMW i Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Instytucje reprezentowali: BHMW – komandor Andrzej Kowalski, MOSG - kontradmiral Piotr Stocki, Urząd Morski w Szczecinie – dyrektor Andrzej Borowiec, Urząd Morski w Gdyni - dyrektor Andrzej Królikowski, Urząd Morski w Słupsku – dyrektor Tomasz Bobin. Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

  Wysłany przez rzecznik dnia 20-01-2015 (20 odsłon)
    Kręg humbaka 
  Na zdjęciu: Elżbieta Buszyńska i Jakub SzuminWiemy już, do jakiego gatunku ssaka należy kość kręgowa, znaleziona we wrześniu ubiegłego roku podczas robót podwodnych przy budowie umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego, realizowanych w ramach drugiego etapu modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Badania genetyczne potwierdziły, że ok. metrowej wysokości fragment kręgosłupa z odcinka lędźwiowego, ważący ok. 15 kg, pochodzi od humbaka (megaptera novaeangliae).
  Humbaki pojawiają się w Morzu Bałtyckim bardzo rzadko, jednak np. w ubiegłym roku Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odnotowała obecność tych waleni m.in. w rejonie Darłówka (http://www.hel.univ.gda.pl/aktu/2014/inicjal.html). Samice tego ssaka osiągają długość do ok. 17 m, a samce nawet do ok. 19 m. Waga dorosłego osobnika dochodzi do 45 - 50 ton.
  Jeszcze nie wiemy, co będzie dalej z kręgiem, czy zostanie u nas jako pamiątka (nie jest to znalezisko o charakterze zabytkowym), czy też przekażemy je jakiejś innej instytucji, np. parkowi narodowemu czy muzeum.
  Wysłany przez rzecznik dnia 19-01-2015 (15 odsłon)
    Sprostowanie informacji z "Głosu Szczecińskiego" 
  W artykule pt. „Sztorm zniszczył falochron”, dotyczącym portu w Dziwnowie, opublikowanym 14 stycznia br. na łamach "Głosu Szczecińskiego", podano nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania.
  Nieprawdą jest, że „Sztorm zniszczył falochron” i „Sztorm zdewastował zabezpieczenia brzegowe oraz zniszczył fragment falochronu, tworząc w nim dziurę”. Sztorm, który miał miejsce na początku stycznia, wypłukał fragment umocnienia brzegowego i uszkodził chodnik w pobliżu nasady falochronu zachodniego, nie naruszył natomiast w żaden sposób falochronu i jego konstrukcji.
  Nieprawdą jest, że „ (…) główną przyczyną zniszczeń jest zmiana w konstrukcji”. Uszkodzenia spowodowała nieszczelność końcówki umocnienia brzegowego, wykonanego z narzutu z kamieni.
  Nieprawdą jest, że „Woda je (kamienie – przyp. UMS) wypłukała i miała ułatwiony dostęp do kolejnych partii konstrukcji”. Woda podmyła umocnienie w odległości kilkunastu metrów od falochronu i jego konstrukcji, która pozostała nienaruszona.
  Nieprawdą jest, że „Falochron istnieje pół roku”. Falochrony w Dziwnowie wybudowano w latach 1898 – 1899. Ostatnio zostały gruntownie wyremontowane, a nie zbudowane.
  Dodatkowo informujemy, że Urząd Morski w Szczecinie dąży do tego, by wykonawca robót modernizacyjnych jak najszybciej dokonał naprawy uszkodzeń, w ramach udzielonej gwarancji.
  Wysłany przez rzecznik dnia 14-01-2015 (19 odsłon)
    Zakończenie prac przy infrastrukturze dostępowej do portu zewnętrznego 

  W grudniu 2014 roku Urząd Morski w Szczecinie zakończył prace, związane z dostosowaniem istniejącego toru podejściowego do Świnoujścia do potrzeb gazowców typu Q-flex, które będą obsługiwały terminal LNG - pogłębieniem do 14,5 m i poszerzeniem do 200 m na odcinku ok. 35 km. Wybudowano także dwie nowe stawy nawigacyjne, zlokalizowane w odległości ok. 10 km od wejścia do świnoujskiego portu. „Dostosowanie podejściowego toru wodnego do Świnoujścia dla umożliwienia bezpiecznej żeglugi statków do przewozu LNG” było ostatnim zadaniem, jakie Urząd Morski w Szczecinie zrealizował w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Była to zarazem największa inwestycja hydrotechniczna w historii Urzędu. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Urząd Morski w Szczecinie wybudował falochron osłonowy o długości ok. 3 km, ostrogę o długości ok. 255 m przy falochronie centralnym, nowy tor podejściowy do portu zewnętrznego o głębokości technicznej 14,5 m, obrotnicę dla statków oraz pogłębił istniejący tor podejściowy do portu i zbudował na nim nowe znaki nawigacyjne. Roboty budowlane w porcie zaczęły się jesienią 2010 roku, a zakończyły się w maju 2013 roku. Wszystkie te zadania zostały zrealizowane z budżetu państwa, z programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” na lata 2008 - 2014 (kwota zapisana w programie na wszystkie zadania to 1.016.754.000,00 złotych). Wszystkie prace wykonano w ramach założonego budżetu i w ustalonych wcześniej terminach.

  Wysłany przez rzecznik dnia 08-01-2015 (21 odsłon)
    Podpisanie umowy na zakup zestawu pogłębiarskiego 
  Wejście do portu w MrzeżynieDostarczenie pogłębiarki ssąco-refulującej, holownika i jednostki do wykonywania pomiarów hydrograficznych to przedmiot podpisanej dziś w siedzibie Urzędu umowy na zakup zestawu pogłębiarskiego, który będzie służyć m.in. do badania i utrzymania właściwych parametrów toru podejściowego do portu w Mrzeżynie. W postępowaniu przetargowym zwyciężyło konsorcjum firm PBP Enamor Sp. z o. o. z Gdyni oraz Techno Marine Sp. z o. o. z Malborka, za cenę ok. 15,5 mln złotych. Zgodnie z umową, wykonawca powienien dostarczyć jednostki najpóźniej do końca sierpnia przyszłego roku, a ich ostateczny odbiór nastąpi po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, wystawianych przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne.

  Zakup zestawu jest jednym z elementów projektu unijnego pn. "Przebudowa wejścia do morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie", realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" na lata 2007 - 2013.
  Wysłany przez rzecznik dnia 22-12-2014 (39 odsłon)
    Wizyta wiceminister Doroty Pyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Dorota Pyć, przebywała 11 grudnia 2014 roku z roboczą wizytą w Urzędzie Morskim w Szczecinie, a także na terenie jednej z zakończonych w tym roku inwestycji Urzędu, w porcie w Dziwnowie. Podczas wizyty w Dziwnowie z Andrzejem Borowcem, Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, oraz Jackiem Cichockim, Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych, wiceminister Pyć obejrzała przebudowane falochrony i umocnienia brzegowe, zapewniające dostęp do portu. Zadanie to Urząd Morski w Szczecinie zrealizował dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, na lata 2007 – 2013. Jego celem było przywrócenie budowlom właściwych parametrów statecznościowych, tak, by mogły bezpiecznie spełniać swoją podstawową funkcję, tj. osłaniać przed falowaniem jednostki wchodzące i wychodzące z portu, u ujścia cieśniny Dziwny. Koszt inwestycji to ok. 28 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ok. 21 mln zł.
  W siedzibie Urzędu wiceminister Dorota Pyć spotkała się z kierownictwem, pracownikami Urzędu oraz przedstawicielami związków zawodowych. Rozmawiano m.in. o stanie zaawansowania inwestycji, prowadzonych przez Urząd, prognozie możliwości finansowania nowych zadań administracji morskiej w najbliższych latach, warunkach pracy służb inspekcyjnych i dyżurnych, ewentualności zwolnienia administracji morskiej z opłat za korzystanie z częstotliwości radiowych, służących zapewnieniu przez służbę państwową bezpieczeństwa na morzu, a także potrzebie pozyskania środków pomocowych na zakup jednostek wielozadaniowych, przeznaczonych m.in. do prowadzenia akcji gaśniczych na wodach morskich i wykonywania lodołamania na torze wodnym Świnoujście - Szczecin w okresie zimowym.
  Wysłany przez rzecznik dnia 12-12-2014 (41 odsłon)
    Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
  Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowienia ustalającego zakres raportu OOŚ przedsięwzięcia „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu OOŚ. Z treścią zawiadomienia mogą Państwo zapoznać się tutaj lub korzystając z zakładki "Zawiadomienia".
  Wysłany przez rzecznik dnia 11-12-2014 (317 odsłon)
  Czytaj więcej...
   Certyfikat ISO-9001 


   CMKE 

  Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna

   Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu 


   Polskie Obszary Morskie 
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

    
 • Obszary pasażerskiej żeglugi krajowe

 • Prawa pasażerów podróżujących drogą morską

 •  Natura 2000 


    
   Jachty 
  Informacje dla armatorów i właścicieli jachtów morskich
   Informator Mapowy 
  Elektroniczny Informator Mapowy Urzędu Morskiego w Szczecinie
    
  Informacja w sprawie Konwencji o pracy na morzu, 2006 / Info about Maritime Labour Convention, 2006  Informacja w sprawie wymagań dla agencji pośrednictwa pracy marynarzy zgodnie z Konwencją o pracy na morzu.  Informacja w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich.   Inne 
  Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP


  Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich

  Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej

   Studia podyplomowe 
  Międzynarodowe bezpieczeństwo morskie


  Serwis zbudowano przy wykorzystaniu systemu portalowego PHP-Nuke (phpnuke.org).
  Tworzenie strony: 0.334 sekund