24 lipiec 2017      Paweł Gorczakowski      Informacje

 

Projekt pn: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie” realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 16 maja 2017 r. Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19-00-00-PM02/17-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych tj.:

  • ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.). Art. 37a oraz 37b cyt. ustawy nakładają na administrację morską (dyrektora właściwego urzędu morskiego) obowiązek sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich - porty morskie w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie sporządzone zostaną dla portów morskich w: Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Plany te wykonane zostaną w skali 1:1000 lub 1:2000 i obejmą łącznie powierzchnię 2 522,96 ha morskich wód wewnętrznych. Zgodnie z założeniami, obszar wód morskich w granicach pięciu portów morskich objętych projektem, stanowi ok. 0,1% powierzchni polskich obszarów morskich.

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wybranych portów morskich w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie umożliwi zrównoważony rozwój we wskazanym obszarze morskich wód wewnętrznych (portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży) poprzez zdefiniowanie i uporządkowanie korzystania z tych obszarów, uwzględniając uwarunkowania naturalne, prawne, gospodarcze i społeczne. Tematyka planów obejmie wybrane istniejące i przewidywane sposoby korzystania z przestrzeni wskazanych portów morskich, w szczególności: rybołówstwo i jego obsługę, infrastrukturę liniową (kable, rurociągi, mosty drogowe i kolejowe, tunele), żeglugę (trasy żeglugowe, przestrzenne wymagania bezpieczeństwa nawigacji, trasy podejściowe do nabrzeży i basenów portowych oraz morskich przystani rybackich, przeprawy promowe, obszary rozwojowe portów w ramach ich obecnych granic, turystykę i rekreację (kąpieliska, sporty wodne, nurkowanie), podwodne dziedzictwo kulturowe (wraki i in.), obronę narodową (infrastruktura liniowa, porty i przystanie wojenne, inne), wymagania ochrony brzegu morskiego (zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obszarze wód morskich), marikulturę, składowiska (urobek z prac czerpalnych), ochronę środowiska, w tym ochronę przyrody, akweny i nabrzeża stoczniowe (stoczni produkcyjnych i remontowych), akweny cumowania przy nabrzeżach do rozładunku i załadunku statków.

Plany zoptymalizują wykorzystanie przestrzeni morskiej (morskich wód wewnętrznych wewnątrz portów) przez wszystkie ww. sposoby użytkowania, mając na względzie racjonalizację kumulatywnych skutków i kosztów przedsięwzięć, szeroko pojęte bezpieczeństwo i stosując podejście ekosystemowe. Mając na względzie potrzebę oszczędnego gospodarowania przestrzenią, w procesie planowania zostanie uwzględniony czynnik czasu, a także możliwości wspólnego korzystania z akwenów przez różne sposoby użytkowania. Zgodnie z ustawą o obszarach morskich RP i administracji morskiej, po przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń zostanie przeniesione z ministra właściwego ds. gospodarki morskiej na dyrektorów urzędów morskich. Przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla portów morskich pozostających w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwoli mu na zrównoważone wykorzystanie akwenów portowych z uwzględnieniem zasady ekorozwoju, a także na sprawne zarządzanie wykorzystaniem poszczególnych akwenów przeznaczonych pod różne rodzaje działalności.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 950 000,00 PLN, w tym ze środków europejskich w kwocie 800 660,00 PLN (co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu) oraz 149 340,00 PLN ze środków współfinansowania krajowego.

Planowany okres realizacji: 1 sierpnia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

 

Plakat - Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
 Metryka informacji

  Utworzono: 24 lipiec 2017   Poprawiono: 24 sierpień 2017 Odsłony: 968