Urzad Morski w Szczecinie
Urzad Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, informacja telefoniczna UMS, łączenie rozmów: 91 44 03 319
 Menu – część ogólna 
 • Strona główna

 • Dane teleadresowe

 • Kontakt

 • Struktura Urzędu

 • Statut organizacyjny

 • ISO - Polityka jakości

 • Konferencje i spotkania

 • Załatwianie spraw

 • Dokumenty marynarzy

 • Akty prawne

 • Ogłoszenia

 • Zawiadomienia

 • Obwieszczenia

 • Zamówienia publiczne

 • Upłynnienia

 • Praca w Urzędzie

 • Wyniki audytów i kontroli

 • Galeria

 • Linki

 • Archiwum

 • Polityka Cookie

 •  Menu „morskie” 
 • Przepisy portowe

 • Port regulations

 • Warunki Żeglugi

 • Navigation conditions

 • Ruch statków

 • Vessel traffic

 • Statki objęte zakazem wejścia do portu

 • Statki zatrzymane

 • Egzaminy

 • Odbiór odpadów

 •  Projekty unijne 
 • POIS.07.02.00-00-014/10 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - etap II

 • Przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu (Projekt Nr POIS. 07.02.00-00-003/09)

 • BaltSeaPlan

 • PartiSEApate

 • Natura 2000 (Projekt nr POIS.05.03.00-00-280/10)

 • Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża (Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12)

 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 • Program Operacyjny „Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”

 • Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze (Projekt nr POIS.07.02.00-00-029/13)

 •  Programy wieloletnie 
 • Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

 • Ochrona brzegów morskich

 •  Wyszukiwanie 


    Wizyta wiceminister Doroty Pyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Dorota Pyć, przebywała 11 grudnia 2014 roku z roboczą wizytą w Urzędzie Morskim w Szczecinie, a także na terenie jednej z zakończonych w tym roku inwestycji Urzędu, w porcie w Dziwnowie. Podczas wizyty w Dziwnowie z Andrzejem Borowcem, Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, oraz Jackiem Cichockim, Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych, wiceminister Pyć obejrzała przebudowane falochrony i umocnienia brzegowe, zapewniające dostęp do portu. Zadanie to Urząd Morski w Szczecinie zrealizował dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, na lata 2007 – 2013. Jego celem było przywrócenie budowlom właściwych parametrów statecznościowych, tak, by mogły bezpiecznie spełniać swoją podstawową funkcję, tj. osłaniać przed falowaniem jednostki wchodzące i wychodzące z portu, u ujścia cieśniny Dziwny. Koszt inwestycji to ok. 28 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ok. 21 mln zł.
  W siedzibie Urzędu wiceminister Dorota Pyć spotkała się z kierownictwem, pracownikami Urzędu oraz przedstawicielami związków zawodowych. Rozmawiano m.in. o stanie zaawansowania inwestycji, prowadzonych przez Urząd, prognozie możliwości finansowania nowych zadań administracji morskiej w najbliższych latach, warunkach pracy służb inspekcyjnych i dyżurnych, ewentualności zwolnienia administracji morskiej z opłat za korzystanie z częstotliwości radiowych, służących zapewnieniu przez służbę państwową bezpieczeństwa na morzu, a także potrzebie pozyskania środków pomocowych na zakup jednostek wielozadaniowych, przeznaczonych m.in. do prowadzenia akcji gaśniczych na wodach morskich i wykonywania lodołamania na torze wodnym Świnoujście - Szczecin w okresie zimowym.
  Wysłany przez rzecznik dnia 12-12-2014 (9 odsłon)
    Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
  Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowienia ustalającego zakres raportu OOŚ przedsięwzięcia „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu OOŚ. Z treścią zawiadomienia mogą Państwo zapoznać się tutaj lub korzystając z zakładki "Zawiadomienia".
  Wysłany przez rzecznik dnia 11-12-2014 (57 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Zakończenie realizacji kolejnego projektu unijnego 
  Drewniane ostrogi palisadowe w RewaluDobiega końca realizacja projektu pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007 - 2013. Jego zakres rzeczowy objął pięć zadań:
  - wykonanie zabezpieczenia w postaci ścianki szczelnej oporowej, zwieńczonej żelbetowym oczepem, u podstawy klifu w Niechorzu (od km 367,50 do km 367,70),
  - wykonanie zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie nowych ostróg brzegowych z narzutu kamiennego w Niechorzu (od km 367,70 do km 368,25),
  - wykonanie zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy klifu w Niechorzu (km 368,25 do km 368,55),
  - wykonanie zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie nowych drewnianych ostróg palisadowych w Rewalu (od km 370,60 do km 371,80),
  - wykonanie zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy wydmy w Międzywodziu (od km 392,56 do km 393,04).
  Wysłany przez rzecznik dnia 05-12-2014 (127 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Zakończenie remontu elewacji Czerwonego Ratusza 

  W związku z zakończeniem remontu elewacji południowej i północnej Czerwonego Ratusza, w środę, 5 listopada, uruchomiliśmy nowe, ozdobne oświetlenie, przy odtwarzaniu którego wzorowaliśmy się m.in. na fotografii budynku z 1920 roku, pochodzącej ze zbiorów Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie. Kinkiety wraz z imitacją instalacji gazowej zostały zamontowane na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Dla przypomnienia: elewację wschodnią wyremontowaliśmy w latach 2007 – 2008 (koszt ok. 3,2 mln zł), zachodnią w latach 2011 – 2012 (ok. 1,5 mln zł), południową i północną w latach 2013 – 2014 (ok. 1,6 mln zł).
  Galeria zdjęć UMS

  http://radioszczecin.pl/1,117944,szczecinski-czerwony-ratusz-w-przedwojennym-blas
  http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141105/SZCZECIN/141109855
  http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Nowy-blask-Czerwonego-Ratusza
  http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,16920673,Urzad_Morski_w_Szczecinie_odzyskuje_przedwojenny_klimat.html

  Wysłany przez rzecznik dnia 03-11-2014 (43 odsłon)
    Praca Urzędu 10 listopada 2014 roku 
  Informujemy Państwa, że za święto przypadające 1 listopada 2014 roku pracownikom Urzędu Morskiego w Szczecinie przysługuje dzień wolny od pracy, wyznaczony na 10 listopada 2014 roku.

  W celu zapewnienia 10 listopada ciągłości pracy Urzędu swoje obowiązki będą pełnić:
  Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego (Czerwony Ratusz),
  pracownicy służb 24-godzinnych oraz wyznaczone osoby w następujących komórkach organizacyjnych:
  Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi (budynek Kapitanatu Portu Szczecin),
  Inspektoracie Państwa Portu (budynek Kapitanatu Portu Szczecin),
  Inspektoracie Ochrony Środowiska Morskiego (budynek Kapitanatu Portu Szczecin),
  Inspektoracie Ochrony Wybrzeża (budynek Czerwonego Ratusza oraz poszczególne obwody w terenie),
  Wydziale Dokumentów Marynarzy (budynek Kapitanatu Portu Szczecin),
  Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji (Czerwony Ratusz),
  Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (kancelaria ogólna w Czerwonym Ratuszu)
  i Biurze Dyrektora Urzędu (sekretariat dyrektora w Czerwonym Ratuszu).
  Wysłany przez rzecznik dnia 29-10-2014 (55 odsłon)
    Informacja Ministerstwa Gospodarki 
  Ministerstwo Gospodarki informuje, że uruchomiło nabór do 15 Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji, Grupy Robocze będą gremiami tworzonymi w obszarach zidentyfikowanych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji (na które ukierunkowane będzie wsparcie na rozwój projektów B+R oraz innowacji w PO Inteligentny Rozwój 2014-2020), powoływanymi w celu:
  - przygotowania szczegółowego opisu, określającego zakres oraz potencjał rozwojowy danej inteligentnej specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach,
  - określania wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,
  - przygotowania propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
  - analizy postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS.
  W Grupach Roboczych ds. kis przewiduje się udział przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń, jednostek naukowych, klastrów i organizacji pracodawców (regulamin naboru i prac GR).
  Pierwsze posiedzenia Grup Roboczych planowane są w IV kwartale 2014 r., gdzie będą szczegółowo omawiane zadania oraz cele Grup, a także kwestie organizacyjne.
  Termin składania aplikacji został wyznaczony na 30 października br. Aplikacje (CV oraz informacja, do której z 15 Grup Roboczych Państwo aplikujecie) proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: justyna.gorzoch@mg.gov.pl
  Informacja jest także dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/21970
  Wysłany przez rtomaszewski dnia 27-10-2014 (53 odsłon)
    Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
  Informujemy Państwa o rozpoczęciu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.
  Z treścią zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie mogą Państwo zapoznać się korzystając z zakładki "Zawiadomienia" lub na stronie internetowej RDOŚ w Szczecinie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Obwieszczenia i zawiadomienia".
  Wysłany przez rzecznik dnia 21-10-2014 (64 odsłon)
    Morski epizod ćwiczenia "Anakonda-14" 
  W środę, 1 października, na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce odbył się "Dzień obserwatora", w ramach ćwiczenia "Anakonda-14", przeprowadzonego pod kierownictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zaproszeni goście mogli obserwować na żywo symulację obrony wybrzeża z użyciem przeciwlotniczych rakiet bojowych, a także desantu morskiego przeciwnika. Odbył się również pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia wojskowego. W roli obserwatorów tego epizodu ćwiczenia wystąpili m.in. przedstawiciele administracji morskiej, w tym Andrzej Borowiec, dyrektor UMS.


  Informacja o ćwiczeniu "Anakonda-14"
  Wysłany przez rzecznik dnia 03-10-2014 (90 odsłon)
    Konferencja prasowa dotycząca drugiego etapu modernizacji toru wodnego 

  Dziś w siedzibie Urzędu odbyla się kolejna konferencja prasowa, poświęcona inwestycji pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia". Na konferencji gościliśmy m.in. Zbigniewa Miklewicza, Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., który przedstawił informację na temat przygotowania szczecińskiego portu i planowanych inwestycji, związanych z docelowym pogłębieniem toru wodnego do 12,5 m. Wśród prelegentów znaleźli się również: Piotr Arabczyk, przedstawiciel wykonawcy (firmy Energopol Szczecin), który poinformował o aktualnym zaawansowaniu inwestycji, a także Jakub Szumin (nadzór przyrodniczy) oraz Aleksander Ostasz (badania archeologiczne znalezisk podwodnych).
  Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji Urzędu trwają od 2012 roku i zakończą się w roku 2015. Drugi etap modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i stanowi kontynuację zrealizowanego w latach 2000 - 2004 etapu pierwszego, który obejmował budowę nowych falochronów przy wyjściu Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego na odcinku ok. 3 km toru wodnego, po stronie wschodniej i zachodniej.
  Drugi etap modernizacji obejmuje przebudowę umocnień brzegowych pozostałego odcinka Kanału Piastowskiego i umocnień Kanału Mielińskiego (odcinek o długości ponad 8 km toru wodnego, obejmujący brzegi obu kanałów po wschodniej i zachodniej stronie). Kwota przeznaczona na realizację tego zadania to ok. 318 mln złotych, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 267 mln zł.
  Planowanym efektem przebudowy jest w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi do portów morskich Pomorza Zachodniego, zatrzymanie zaawansowanej degradacji umocnień brzegowych, eliminacja niekorzystnych zjawisk (spłycenia, przegłębienia, uszkodzenia i obsunięcia umocnień itp.) oraz zagrożeń występujących w okresie wezbrań powodziowych. Po realizacji inwestycji zmodernizowane umocnienia brzegowe będą już przystosowane do docelowej głębokości toru wodnego 12,5 m.

  Wysłany przez rzecznik dnia 29-09-2014 (102 odsłon)
    Wizyta Sekretarza Generalnego IMO 
  W dniach 26 - 30 września z wizytą w Polsce będzie przebywać Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), pan Koji Sekimizu. W niedzielę, 28 września, pan Sekimizu będzie gościem Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Tego dnia w programie wizyty znajdzie się zwiedzanie portu w Szczecinie, nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz terminalu LNG (we współpracy z Polskim LNG). Podczas wizyty Sekretarzowi będzie towarzyszyć pani Anna Wypych-Namiotko, stały przedstawiciel RP przy IMO. Pobyt Sekretarza Generalnego IMO w Polsce przypadnie w dniach obchodów Światowego Dnia Morza 2014, które w tym roku mijać będą pod hasłem: „Konwencje IMO: skuteczna implementacja”. Zapraszamy do zapoznania się z przesłaniem Sekretarza Generalnego IMO, wystosowanym z tej okazji.

  A message from Koji Sekimizu, Secretary-General, International Maritime Organization (źródło: IMO).​

  Tłumaczenie przesłania (źródło: Urząd Morski w Gdyni).
  Wysłany przez rzecznik dnia 22-09-2014 (88 odsłon)
    Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 
  Fot. Piotr WoronowiczWe wrześniu Urząd Morski w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich po raz pierwszy wezmą udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, organizowanych od 2005 roku przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Tegoroczne obchody EDD odbędą się pod hasłem "Dziedzictwo - źródło tożsamości", a w ich ramach przez cały wrzesień organizowane będą dni otwarte zabytków w całym naszym regionie. Szczególnie mocnym akcentem EDD będzie w tym roku kontekst wodny, związany z akwenami, szlakami wodnymi, latarniami morskimi, mostami czy młynami.
  Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w naszym komponencie imprezy:
  - we wtorek, 16 września, w godz. 10:00 - 18:00, będzie można nieodpłatnie zwiedzić latarnię morską w Niechorzu,
  - w środę, 17 września, w godz. 10:00 - 18:00, będzie można bezpłatnie zwiedzić latarnię morską w Świnoujściu,
  - w sobotę, 20 września, o godz. 11:00, zapraszamy do naszej siedziby w Szczecinie, przy pl. Batorego 4, do zabytkowego Czerwonego Ratusza, na wykład z prezentacją multimedialną o latarniach morskich w Polsce i na świecie.
  Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej nr 118, a w związku z ograniczoną liczbą miejsc w sali (wymogi przeciwpożarowe) bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się chętnych drogą elektroniczną, na adres mejlowy ewieczorek@ums.gov.pl, lub telefonicznie, pod numerem 91 44 03 508.
  Wysłany przez rzecznik dnia 21-08-2014 (134 odsłon)
    Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich 


  Już w najbliższą niedzielę, 17 sierpnia, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich. Z tej okazji Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich zaprasza wszystkich do odwiedzenia latarń w Świnoujściu i Niechorzu, gdzie na zwiedzających będzie czekać wiele atrakcji, m.in. nocne zwiedzanie latarń i spotkania z duchami latarników (Niechorze: sobota, godz. 20:00 - 24:00; Świnoujście: niedziela, godz. 20:00 - 23:00), hołd Neptuna, chrzest morski i parada morska (Świnoujście: niedziela, godz. 11:00) czy "Bieg latarnika" po schodach na szczyt latarni w Niechorzu (niedziela, godz. 16:00). W ramach obchodów święta latarń wstęp na obydwa obiekty będzie bezpłatny.

  Fot. Roman Borek

  Program obchodów Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich w Świnoujściu i Niechorzu.

  Wysłany przez rzecznik dnia 13-08-2014 (122 odsłon)
    Spotkanie dyrektora UMS z przedstawicielem IMO   Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Andrzej Borowiec, w ubiegłym tygodniu spotkał się w Londynie z panią Anną Wypych-Namiotko, stałym przedstawicielem RP przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Rozmawiano m.in. o współpracy Urzędu z IMO oraz o planowanej na wczesną jesień tego roku wizycie Sekretarza Generalnego IMO, Koji Sekimizu, w Szczecinie. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjedzie do naszego miasta na zaproszenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
  Wysłany przez rzecznik dnia 22-07-2014 (212 odsłon)
    Podpisanie umów z CUPT-em 

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Andrzej Borowiec, podpisał w tym tygodniu umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie kolejnych projektów, które zrealizujemy dzięki środkom z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Są to projekty: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze” (umowa nr POIS.07.02.00-00-029/13-00) oraz „Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne” (umowa nr POIS.07.02.00-00-028/13-00).
  W ramach projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze” zostaną wykonane opracowania główne, tj. studium wykonalności dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000 oraz opracowania pomocnicze: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną oraz wnioskiem o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, teoretyczny (matematyczny) model toru wodnego Świnoujście-Szczecin, analiza nawigacyjna, raport z pobrania i zbadania próbek z dna toru wodnego, koncepcja techniczno-ekonomiczna budowy umocnień brzegowych w trzech wariantach oraz wariantowa koncepcja gospodarowania urobkiem pogłębiarskim.

  Wysłany przez rzecznik dnia 04-07-2014 (1518 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Uroczyste wręczenie odznaczeń 
  Fot. Piotr DomaradzkiWczoraj, tj. 12 czerwca, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń zakładowych, resortowych i państwowych. Pracownicy Urzędu otrzymali te wyróżnienia z rąk pani Katarzyny Krzywdy, kierującej pracą Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Brązowe, srebrne i złote odznaki zakładowe "Zasłużonego Pracownika Urzędu Morskiego" otrzymało osiemnaście osób, a odznaki honorowe "Zasłużonego Pracownika Morza" - dwie osoby.
  Złoty "Medal za Długoletnią Służbę", przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa, odebrał Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Andrzej Borowiec ma ponadtrzydziestoletni staż pracy w gospodarce morskiej. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej, w zakresie budowli hydrotechnicznych. Pracę w Urzędzie Morskim w Szczecinie rozpoczął w 1980 roku, jako starszy referent w Wydziale Ochrony Wybrzeża. W latach osiemdziesiątych m.in. kierował pracą urzędowego zespołu nurkowego. W 1987 roku został naczelnikiem Wydziału Ochrony Wybrzeża, a w 1991 - zastępcą dyrektora ds. technicznych. Od 2008 roku jest dyrektorem Urzędu.
  Wysłany przez rzecznik dnia 13-06-2014 (232 odsłon)
   Certyfikat ISO-9001 


   Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu 


   Polskie Obszary Morskie 
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

    
 • Obszary pasażerskiej żeglugi krajowe

 • Prawa pasażerów podróżujących drogą morską

 •  Natura 2000 


    
   Jachty 
  Informacje dla armatorów i właścicieli jachtów morskich
   Informator Mapowy 
  Elektroniczny Informator Mapowy Urzędu Morskiego w Szczecinie
    
  Informacja w sprawie Konwencji o pracy na morzu, 2006 / Info about Maritime Labour Convention, 2006  Informacja w sprawie wymagań dla agencji pośrednictwa pracy marynarzy zgodnie z Konwencją o pracy na morzu.    
  Informacja w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich.


    
  Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej
    

  Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich
   Inne 
  Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP
   Studia podyplomowe 
  Międzynarodowe bezpieczeństwo morskie


  Serwis zbudowano przy wykorzystaniu systemu portalowego PHP-Nuke (phpnuke.org).
  Tworzenie strony: 0.349 sekund