Drukuj
JSKIP | JHOME
  26 lipiec 2017      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W dniach 19 - 20 lipca, w Wolinie, odbyły się spotkania konsultacyjne projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego, w trakcie których zostały zaprezentowane wyniki pierwszego etapu prac nad sporządzeniem projektów tych planów, czyli studia uwarunkowań.

20 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego oraz dla Zalewu Kamieńskiego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów.
Projekt planu dla Zalewu Szczecińskiego obejmie obszar morskich wód wewnętrznych, którego granice wyznaczają :

W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Karsiborze, Lubinie, Nowym Warpnie, Przytorze, Wapnicy i Stepnicy. Z obszaru planu wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.

Projekt planu dla Zalewu Kamieńskiego obejmie obszar morskich wód wewnętrznych, którego granice wyznaczają :

W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Sierosławiu. Z obszaru planu wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.

Konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych tj.:

Wyżej wymienione projekty planów zagospodarowania obszarów morskich wykonane zostaną w skali 1:10 000 i obejmą powierzchnię 410 km2 morskich wód wewnętrznych, t.j. ok. 1,22% polskich obszarów morskich.
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego umożliwi zrównoważony rozwój we wskazanym obszarze morskich wód wewnętrznych poprzez zdefiniowanie i uporządkowanie korzystania z tych obszarów, uwzględniając uwarunkowania naturalne, prawne, gospodarcze i społeczne.

Tematyka planów obejmie wszystkie obecnie istniejące i przewidywane sposoby korzystania z przestrzeni wskazanych morskich wód wewnętrznych, w szczególności: górnictwo morskie (kruszywa i piaski, inne zasoby mineralne i kopaliny), rybołówstwo, infrastrukturę liniową (kable, rurociągi), żeglugę (trasy żeglugowe, przestrzenne wymagania bezpieczeństwa nawigacji, trasy podejściowe do portów i przystani morskich oraz morskich przystani rybackich, obszary rozwojowe portów poza ich obecnymi granicami, turystykę i rekreację (kąpieliska, sporty wodne, nurkowanie), podwodne dziedzictwo kulturowe, obronę narodową (infrastruktura liniowa, lotnictwo, inne), wymagania ochrony brzegu morskiego (zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obszarze wód morskich), marikultury, składowiska (urobek z prac czerpalnych), ochronę środowiska, w tym ochronę przyrody.

Plany zoptymalizują wykorzystanie przestrzeni morskiej (morskich wód wewnętrznych) przez wszystkie w/w sposoby użytkowania, mając na względzie racjonalizację kumulatywnych skutków i kosztów przedsięwzięć, szeroko pojęte bezpieczeństwo i stosując podejście ekosystemowe.

Plany zagospodarowania przestrzennego ww. obszarów morskich wód wewnętrznych wykonane zostaną w ramach projektu pn: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego”, na podstawie zawartego w dniu 19 sierpnia 2016 r. Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19-00-00-PM01/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany okres realizacji: 1 czerwca 2015 r. - 31 grudnia 2018 r.

Obie wersje studiów uwarunkowań wraz z rysunkami, udostępnione zostały w zakładce:
Inwestycje i projekty – Projekty unijne – Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) – dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego Projekt POWR.02.19.00-00-PM01/16.


Spotkania Konsultacyjne projektów PZPPOM Spotkania Konsultacyjne projektów PZPPOM Spotkania Konsultacyjne projektów PZPPOMMetryka informacji

  Utworzono: 26 lipiec 2017   Poprawiono: 13 wrzesień 2017 Odsłony: 2353