Uznanie stacji atestacji

- formularz zgłoszeniowy - PS16.F01 ( docx ) ( pdf )

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

  1. zakres usług dotyczących atestacji, odpowiadający przepisom dotyczących stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku;
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  3. imiona i nazwiska pracowników stacji wraz ze wskazaniem stanowisk tych pracowników oraz uprawnieniami do wykonywania atestacji;
  4. kopie posiadanych autoryzacji producenta na poszczególne urządzenia i wyposażenie statku.
    OPŁATY – opłata administracyjna zgodna z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim, Załącznik - Opłaty za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie certyfikatów.


Osoby do kontaktu:

- Marek Łęski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – pok. 4, tel.: 59 84 74 233
- Piotr Kałuża – Główny Specjalista – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Anatol Syrenicz – Główny Specjalista – pok. 108, tel.: 91 44 03 595

Wykaz stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku uznanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ( pdf )