KARTA INFORMACYJNA

 

 

IBŻ-I

TEMAT SPRAWY:

 

Zatwierdzenie planów i innych dokumentów statkowych

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

Tel.+48 (91) 44 03 594, tel./fax. +48 (91) 44 03 385

e-mail: ibz@ums.gov.pl

 

filia: Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi

al. Sienkiewicza 18

76-200 Słupsk

tel. +48 (59) 84 74 212, tel./fax.  +48 (59) 59 84 74 226

e-mail: ibzsl@ums.gov.pl

 

Przyjmowanie zleceń:


- Sandra Chrostowska – inspektor - Szczecin,  pok. 115, tel.: (91) 44 03 594

- Bernadeta Krzeszczyk – st. inspektor - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212

 

Szczegółowe informacje i uzgodnienia:

 

- Marek Łęski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594

- Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 233
- Piotr Kałuża – Główny Specjalista – Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594

 

Podstawa Prawna:

1)      Konwencja SOLAS – prawidło II-2/15.2.4, III-8 i 9, III-37

2)      Konwencja MARPOL – Aneks I, II, i IV

3)      Ustawa z dn.18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim

Wymagane dokumenty

1)    formularz zgłoszeniowyformularz PS9.PD-08.F01 (docx) (pdf)

2)    Wnioskowana do zatwierdzenia ilość planów,  rozkładów alarmowych lub innych dokumentów plus 1 kopia (dla urzędu)

Opłaty:

- od 100 do 1200 PLN w zależności od pojemności brutto – dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Termin załatwienia sprawy:

 

Bez zbędnej zwłoki w terminie uzgodnionym z armatorem / kapitanem jednostki, której dotyczy certyfikat z uwzględnieniem przepisów szczegółowych i KPA

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji (wynik inspekcji, polecenia, zatrzymania, decyzja dot. świadectwa lub certyfikatu) przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji