image001

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

O

 

 

TEMAT SPRAWY:

Korzystanie z dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Morskiego w Szczecinie dla celów naukowo-badawczych

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Nazwa komórki   Wydział  Administracyjno – Gospodarczy Zespół ds. Kancelarii,  Archiwum

                             Zakładowego i Małej Poligrafii

Adres                   70-207 SZCZECIN, Plac  Stefana Batorego 4

Nr telefonu           91 44-03-465

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

2.     Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

3.     Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

4.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,   jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i  zakresu działania archiwów zakładowych

 

5.     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO) 

 

6.     Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udostępnienie dokumentów archiwalnych (wzór w załączeniu).

 

II. OPŁATY:

    Opłaty za kserokopie wg cennika Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.       Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2.       Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

  

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

      Zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

V. UWAGI:

1.  Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego, 70-207 Szczecin, Plac Stefana  Batorego 4. pok. 131

     2.   Dokumentacja przechowywana w Archiwum Zakładowym jest udostępniana wyłącznie dla celów służbowych i naukowo-badawczych.