image001

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

DM-I

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Dokumenty wymagane do wystawienia książeczki żeglarskiej

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Dokumentów Marynarzy

 

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel. 44 - 03 - 412 , fax: 488-03-26

e-mail: rkalinowska@ums.gov.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.    Ustawa z dn. 05.08.2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1569)

2.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2016 r., poz. 810)

 

WAŻNE INFORMACJE
W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015 r. ustawy o pracy na morzu, zmieniły się  terminy ważności książeczek żeglarskich i opłaty za ich wystawianie.

KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIE WYSTAWIONE NA CZAS NIEOKREŚLONY ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ PRZEZ OKRES 10 LAT OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY TJ. DO DNIA 8 LISTOPADA 2025 r.

 

Książeczka podlega wymianie w przypadku:

1.     Zmiany danych w niej zamieszczonych,

2.     Uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości jej posiadacza lub przebiegu zatrudnienia,

3.     Braku miejsca na dokonanie adnotacji lub wpisów,

4.     Upływu terminu ważności.


Książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat.
Książeczki żeglarskie dla: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodocianych wystawia się na okres 5 lat.

I. WYSTAWIENIE LUB WYMIANA KSIĄŻECZKI - WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.      Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się osobiście.

2.     Do wniosku należy dołączyć:

a)     kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz
od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

b)    ważne świadectwo ukończenia szkolenia  podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW (świadectwa w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub udzielania pierwszej pomocy medycznej)

c)     oświadczenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadgimnazjalnej;

d)    oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym na praktykę ujętą w programie kształcenia – w przypadku gdy wniosek składa student;

e)     zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wydanie książeczki żeglarskiej oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z młodocianym umowie
o pracę  w celu przygotowania zawodowego – w przypadku gdy wniosek składa młodociany;

f)     oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę – w przypadku gdy wniosek składa osoba, pozostająca z armatorem w stosunku pracy;

g)    świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku, wystawione przez uprawnionego lekarza, ważne nie krócej niż przez miesiąc od dnia złożenia wniosku
– w przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż praktykant;

h)     dowód wniesienia opłaty za wystawienie albo wymianę książeczki żeglarskiej

i)      dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 

Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby notarialnie upoważnionej do jej odbioru.

Osoba odbierająca książeczkę żeglarską przedkłada do wglądu dowód osobisty lub paszport.

W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej, dodatkowo przy odbiorze nowej należy przedłożyć

dotychczasową książeczkę  w celu jej unieważnienia.

 

II. OPŁATY

 

wysokość opłat za wystawienie książeczki żeglarskiej:

 

Za wystawienie książeczki żeglarskiej pobiera się opłatę w wysokości równowartości 50 euro.
Za wystawienie książeczki żeglarskiej uczniom szkół ponad gimnazjalnych i studentom pobiera się opłatę w wysokości równowartości 25 euro (wniosek potwierdza dyrektor szkoły albo rektor uczelni)

Przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej.

 

Aktualny cennik oraz numer konta znajduje się w zakładce „opłaty za wydanie dokumentów”

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi: depozyt książeczek żeglarskich


Książeczkę żeglarską wystawioną przed datą 22 września 1992 można odebrać z depozytu na podstawie dowodu tożsamości po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru (podanie). Wystawioną po tej dacie, można odebrać z depozytu na podstawie kompletu dokumentów wymaganych do jej uzyskania. W depozycie Urzędu Morskiego w Szczecinie znajdują się też karty rybackie.