Zamówienia publiczneKanał live będzie aktywny zgodnie z harmonogramem otwierania ofert.Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej, Urząd Zamówień Publicznych informuje, że:

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert, w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego, w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów Ustawy Pzp.