image001

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

IBŻ-I

TEMAT SPRAWY:

 

Zwolnienia i rozwiązania ekwiwalentne  

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

Tel.+48 (91) 44 03 594, tel./fax. +48 (91) 44 03 385

e-mail: ibz@ums.gov.pl

 

filia: Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi

al. Sienkiewicza 18

76-200 Słupsk

tel. +48 (59) 84 74 212, tel./fax.  +48 (59) 59 84 74 226

e-mail: ibzsl@ums.gov.pl

 

Przyjmowanie zleceń:


- Sandra Chrostowska – inspektor - Szczecin,  pok. 115, tel.: (91) 44 03 594

- Bernadeta Krzeszczyk – st. inspektor - Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 212

 

Szczegółowe informacje i uzgodnienia:

 

- Marek Łęski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594

- Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: (59) 84 74 233
- Piotr Kałuża – Główny Specjalista – Szczecin, pok. 115, tel.: (91) 44 03 594

 

Podstawa Prawna: 

1)    Konwencja SOLAS

2)    Konwencja MARPOL

3)    Ustawa o wyposażeniu morskim z dnia 2 grudnia 2016 r.

4)      Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.

a)    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego.

b)    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów Morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego

c)    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

d)    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

e)    Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie dodatkowych wymagań w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi dla Statków żeglugi śródlądowej uprawniających żeglugę na wodach Morskich (Dz. U. woj. Zach. z 2016 poz. 1073)

5)      Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z dnia 16 marca 1995 r.

a)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania zwolnienia lub akceptacji rozwiązania ekwiwalentnego

1)    Formularz zgłoszeniowy  właściwy dla rodzaju statku:

·         Statku konwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F01_FormA-SOLAS (docx) (pdf)

·         Statku niekonwencyjnego - formularz PS9.PD-01.F02_FormB-non SOLAS (docx) (pdf)

·         Jachtu morskiego - formularz PS9.PD-01.F04_FormJ-JACHTY (docx) (pdf)

2)    Pisemny wniosek z uzasadnieniem.

·         Wniosek powinien zawierać nazwę i adres armatora lub właściciela statku, telefoniczny numer kontaktowy, parametry statku z uwzględnieniem rodzaju żeglugi oraz wszelkie inne informacje wymagane do określenia, czy zastosowanie rozwiązania równoważnego lub zwolnienia jest uzasadnione.

 

Opłaty:

 

- Przeprowadzenie inspekcji i wydanie certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od wymagań przepisów krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczydział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

- Przeprowadzenie postępowania i wydanie certyfikatu uznania wyposażenia statku za równoważne: 500 PLN. - dział I załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Bez zbędnej zwłoki w terminie uzgodnionym z armatorem / kapitanem jednostki, której dotyczy certyfikat z uwzględnieniem przepisów szczegółowych i KPA

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji (wynik inspekcji, polecenia, zatrzymania, decyzja dot. świadectwa lub certyfikatu) przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji