Odnosząc się do licznych pytań o zezwolenia na zbieranie bursztynu na plażach, biorąc pod uwagę, że działalność taka nie stanowi zagrożenia dla terenu pasa technicznego, informujemy, że nie jest wymagane uzyskiwanie pisemnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Szczecinie na takie zbieranie, przy zachowaniu następujących zasad:
1. obszar poszukiwań to wyłącznie plaża i płytkie podbrzeże (nie wolno tego robić na wydmach, klifach, w lasach oraz na terenie Wolińskiego Parku Narodowego),
2. zbieranie może być wykonywane tylko w sposób ręczny - nieprzemysłowy (niedopuszczalne jest stosowanie narzędzi typu sita, motopompy, płuczki itp., czy sprzęt i maszyny do prac ziemnych),
3. zbieranie można wykonywać tylko w sposób nieuciążliwy dla plażowiczów.
Jednocześnie przypominamy, że sposób postępowania ze znalezionymi cennymi przedmiotami reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397).
Zwracamy także uwagę, że Urząd Morski w Szczecinie nie jest właścicielem ani zarządcą gruntów w pasie technicznym (są nimi właściwe terytorialnie starostwa powiatowe lub gminy), zatem niniejsza informacja dotyczy jedynie kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, jako organu odpowiedzialnego za ochronę brzegu morskiego.