W dniach 19 - 20 lipca, w Wolinie, odbyły się spotkania konsultacyjne projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego, w trakcie których zostały zaprezentowane wyniki pierwszego etapu prac nad sporządzeniem projektów tych planów, czyli studia uwarunkowań.

20 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego oraz dla Zalewu Kamieńskiego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów.
Projekt planu dla Zalewu Szczecińskiego obejmie obszar morskich wód wewnętrznych, którego granice wyznaczają :

  • na północy: południowa granica portu morskiego w Świnoujściu,
  • na wschodzie: południowa granica portu morskiego w Wolinie,
  • na południu: północna granica portu morskiego w Policach,
  • na zachodzie: granica państwowa z RFN w obszarze Zalewu Szczecińskiego.

W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Karsiborze, Lubinie, Nowym Warpnie, Przytorze, Wapnicy i Stepnicy. Z obszaru planu wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.

Projekt planu dla Zalewu Kamieńskiego obejmie obszar morskich wód wewnętrznych, którego granice wyznaczają :

  • na północy: południowa granica portu morskiego w Dziwnowie,
  • na wschodzie: granica morskich wód wewnętrznych na rzece Świniec,
  • na południu: południowa granica portu w Wolinie,

W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Sierosławiu. Z obszaru planu wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.

Konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych tj.:

  • ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.). Art. 37a oraz 37b cyt. ustawy nakładają na administrację morską (dyrektora właściwego urzędu morskiego) obowiązek sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Wyżej wymienione projekty planów zagospodarowania obszarów morskich wykonane zostaną w skali 1:10 000 i obejmą powierzchnię 410 km2 morskich wód wewnętrznych, t.j. ok. 1,22% polskich obszarów morskich.
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego umożliwi zrównoważony rozwój we wskazanym obszarze morskich wód wewnętrznych poprzez zdefiniowanie i uporządkowanie korzystania z tych obszarów, uwzględniając uwarunkowania naturalne, prawne, gospodarcze i społeczne.

Tematyka planów obejmie wszystkie obecnie istniejące i przewidywane sposoby korzystania z przestrzeni wskazanych morskich wód wewnętrznych, w szczególności: górnictwo morskie (kruszywa i piaski, inne zasoby mineralne i kopaliny), rybołówstwo, infrastrukturę liniową (kable, rurociągi), żeglugę (trasy żeglugowe, przestrzenne wymagania bezpieczeństwa nawigacji, trasy podejściowe do portów i przystani morskich oraz morskich przystani rybackich, obszary rozwojowe portów poza ich obecnymi granicami, turystykę i rekreację (kąpieliska, sporty wodne, nurkowanie), podwodne dziedzictwo kulturowe, obronę narodową (infrastruktura liniowa, lotnictwo, inne), wymagania ochrony brzegu morskiego (zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obszarze wód morskich), marikultury, składowiska (urobek z prac czerpalnych), ochronę środowiska, w tym ochronę przyrody.

Plany zoptymalizują wykorzystanie przestrzeni morskiej (morskich wód wewnętrznych) przez wszystkie w/w sposoby użytkowania, mając na względzie racjonalizację kumulatywnych skutków i kosztów przedsięwzięć, szeroko pojęte bezpieczeństwo i stosując podejście ekosystemowe.

Plany zagospodarowania przestrzennego ww. obszarów morskich wód wewnętrznych wykonane zostaną w ramach projektu pn: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego”, na podstawie zawartego w dniu 19 sierpnia 2016 r. Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19-00-00-PM01/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany okres realizacji: 1 czerwca 2015 r. - 31 grudnia 2018 r.

Obie wersje studiów uwarunkowań wraz z rysunkami, udostępnione zostały w zakładce:
Inwestycje i projekty – Projekty unijne – Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) – dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego Projekt POWR.02.19.00-00-PM01/16.


Spotkania Konsultacyjne projektów PZPPOM Spotkania Konsultacyjne projektów PZPPOM Spotkania Konsultacyjne projektów PZPPOM