W ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez REMONTOWĄ Shipbuilding S.A. z Gdańska, za cenę ok. 213 mln złotych. Zgodnie z przepisami, dokumentacja przetargowa zostanie teraz skierowana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnej weryfikacji będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

Inwestycja jest realizowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i obejmuje budowę dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych. Koszt całego projektu to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł. Jednostki powinny być gotowe do czerwca 2020 roku.