We wtorek, 30 stycznia, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się spotkanie, poświęcone prezentacji obowiązującej procedury tworzenia planów zagospodarowania polskich obszarów morskich oraz efektów wstępnych prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego. Prezentacje kierowane były do przedstawicieli organów i instytucji występujących, zgodnie z przepisami Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w roli organów uzgadniających i opiniujących projekty tych planów. Istotą spotkania było omówienie przyszłych procedur i oczekiwanego stopnia zaangażowania w opracowywanie dokumentów planistycznych, sporządzanych dla poszczególnych obszarów morskich. Zaprezentowano zasady opracowania i stan zaawansowania poszczególnych planów.

Na przykładzie opracowywanych przez Urząd Morski w Szczecinie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego omówiono założenia leżące u podstaw podziału obszarów na wydzielone akweny, dla których w planach ustala się funkcje podstawowe i dopuszczalne oraz rozstrzyga się o sposobach użytkowania i dopuszczalności wznoszenia obiektów konstrukcji i urządzeń, a także ich parametrach.

Na przykładzie obu planów wskazano przyjęte kierunki zagospodarowania wyodrębnionych akwenów uwzględniając funkcje: żeglugi, rybołówstwa, turystyki, wydobywania surowców, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i obronności kraju.

Podobnymi planami objęto również morze terytorialne i polską wyłączną strefę ekonomiczną, a Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przystąpił równolegle do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Trzebieży i Dziwnowie.

Przewiduje się podobne prezentacje, a także dyskusje publiczne każdego z planów z udziałem samorządów terytorialnych, zainteresowanych osób i podmiotów gospodarczych, a także stowarzyszeń i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

Prezentacja, która miała miejsce podczas spotkania jest dostępna tutaj


Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich