Informujemy Państwa, iż w związku z nowelizacją Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) od 1 stycznia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie utracił kompetencje w zakresie wydawania decyzji zwalniających od zakazów wykonywania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią robót oraz czynności, wymienionych w art. 88 l ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.).

W sprawach zabudowy i zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (a takim obszarem jest obszar pasa technicznego) należy zwrócić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.