W dniach 17-18 listopada 2021 r. odbyło się 62. posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA Administrative Board). W posiedzeniach EMSA Board Polskę reprezentuje dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz. Na ostatnim posiedzeniu został on jednogłośnie wybrany przez członków EMSA Board (przedstawiciele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii oraz KE) na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Administracyjnej EMSA.

Rada Administracyjna EMSA nadzoruje działania Agencji i jej kierownictwa, a także przyjmuje do akceptacji Dokument Programowy, dotyczący funkcjonowania Agencji w okresie najbliższych trzech lat, jej budżet i plan działania. Rada rozpatruje również i ocenia roczne sprawozdania z działalności Agencji, w szczególności pod kątem prawidłowości wykonania budżetu, zgodnie z zasadami efektywności i wydajności. Pod koniec 2019 roku Rada przyjęła Pięcioletnią Strategię EMSA na lata 2020-2024, wyznaczającą najważniejsze dla rozwoju europejskiego sektora morskiego kierunki, m.in. w kontekście globalnych zmian klimatycznych, a także możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi postępu technologicznego. Pięcioletnia Strategia EMSA na lata 2020-2024 jest dostępna w języku polskim tutaj.

Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board Wojciech Zdanowicz zastępcą przewodniczącego EMSA Board