W piątek, 15 marca, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz podpisał pre-umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony dla wybranych obszarów Natura 2000 nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, przewidzianego do wyboru w sposób niekonkurencyjny, finansowanego ze środków Funduszu Spójności z Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Szacunkowe maksymalne koszty realizacji projektu wynoszą 11 000 000,00 PLN, z czego finansowanie podlegające refundacji UE wynosi 85 %, tj. 9 350 000,00 PLN.

Projekt będzie dotyczyć obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w całości lub częściowo na wodach morskich, w granicach kompetencji terytorialnych Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, tj.:

  • obszaru specjalnej ochrony ptaków „Delta Świny” (PLB320002), „Przybrzeżne Wody Bałtyku” (PLB990002), „Zalew Szczeciński” (PLB320009), „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011) i „Zatoka Pomorska” (PLB990003),
  • specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wolin i Uznam” (PLH320019), „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) i „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002).
Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE Podpisanie pre-umowy na kolejny projekt UE

Celem projektu jest stworzenie narzędzi, umożliwiających skuteczną ochronę nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie obszarów Natura 2000, wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, poprzez opracowanie i uaktualnienie dokumentacji przyrodniczych oraz projektów planów ochrony, których realizacja zapewni zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków ptaków, wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i gatunków migrujących, niewymienionych ww. załączniku - będących głównymi przedmiotami ochrony w tych obszarach.

Projekt ma zatem na celu opracowanie dokumentów skierowanych na ochronę zasobów przyrodniczych w obszarach Natura 2000.

Opracowanie projektów planów ochrony jest ustawowym obowiązkiem sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000. Zgodnie z zapisami art. 27a ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody” - „nadzór nad obszarem Natura 2000 lub proponowanym obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty, znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska lub na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5”, który mówi, że „w przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar parku narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach parku narodowego jest dyrektor parku narodowego”.

Projekt wpisuje się w realizację zadań nałożonych dyrektorom urzędów morskich przepisami Ustawy o ochronie przyrody, a także jest zgodny z art. 42 ust. 2 pkt 30 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”, który stanowi, że w szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy „nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.