• Szanowni Państwo,
  w związku z wdrożeniem teleinformatycznego systemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zwanego systemem REJA24, którego prowadzenie i administrowanie powierzone zostało Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, do Dyrektora Urzędu kierowane są liczne pytania dotyczące funkcjonowania systemu REJA24, jak i wykładni przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716). W celu udzielenia Państwu jak najszerszej informacji przedstawiamy poniżej zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Informujemy jednocześnie, że odpowiedzi poniższe nie mają charakteru wiążącego, gdyż Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie nie jest organem uprawnionym do dokonywania legalnej wykładni prawa.
 • Dodatkowe szkolenia dla merytorycznych pracowników organów rejestrujących.
 • Informujemy użytkowników Systemu REJA24, że w dniach 15-16.08 oraz 22-23.08.2020 nastąpi aktualizacja systemu, w trakcie której możliwe są zakłócenia lub przerwy w jego funkcjonowaniu.
  Przeraszamy za utrudnienia.


Po raz kolejny, podczas prac związanych z pogłębieniem toru wodnego Świnoujście-Szczecin, znaleziono obiekty niebezpieczne. Wydobycie i neutralizację ładunków zaplanowano na najbliższą niedzielę, 15 września. Akcję przeprowadzą marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Niebezpieczne obiekty zostały sklasyfikowane jako brytyjska lotnicza mina morska, typu Mark IV, oraz brytyjska bomba głębinowa, typu Mk-XIII. Łącznie zawierają w sobie blisko 500 kg materiału wybuchowego. Operacja zostanie przeprowadzona analogicznie do tych z 14 lipca i 12 sierpnia. Do akcji zaangażowana zostanie załoga trałowca ORP Gopło z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców. Prace rozpoczną się w niedzielę, we wczesnych godzinach porannych.

Na czas wydobycia oraz transportu obiektów poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały określone strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze na Zalewie Szczecińskim, torze wodnym Świnoujście-Szczecin oraz Zatoce Pomorskiej.

Często zadawane pytania
Kogo dotyczy zarządzenie?
Przepisy zarządzenia stosuje się do wszystkich masowców, niezależnie od podnoszonej bandery, zawijających do terminali celem załadunku lub wyładunku stałych ładunków masowych. Nie ma to jednak zastosowania do urządzeń używanych tylko w wyjątkowych okolicznościach, oraz do sytuacji, w których załadunek lub rozładunek wykonywany jest wyłącznie za pomocą urządzeń samego masowca.


Co to jest stały ładunek masowy w rozumieniu zarządzenia?
Zgodnie z konwencją SOLAS XII 1.6 ładunek masowy stały oznacza dowolny materiał, inny niż płyn i gaz, składający się z kombinacji cząstek, granulek lub innych większych kawałków materiału, ogólnie jednorodny w składzie, który jest ładowany bezpośrednio do przedziałów ładunkowych statku bez jakichkolwiek pośrednich form opakowania.
Dodatkowo spoza przepisów zarządzenia zostało wyłączone ziarno.


Co to jest masowiec?
Masowcem jest statek który w dokumencie bezpieczeństwa statku ma wpisane „Bulk carrier”. W praktyce agent dla takiego statku w systemie PHICS wybiera jedną z poniższych opcji:

 • Bulk carrier,
 • Dry bulk carrier,
 • Ore carrier,
 • Cement carrier,
 • Gravel carrier,
 • Coal carrier.

Co to jest terminal?
Terminal w praktyce to wszystkie miejsca służące do załadunku lub wyładunku suchych ładunków masowych na masowce lub z masowca.


Czy można prowadzić operacje przeładunkowe ładunków masowych na masowcach w terminalach nie posiadających system zarządzania jakością?
Nie. Wszystkie terminale powinny posiadać certyfikat wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością zgodnie z norma PN-EN ISO 9001:2000 lub równoważnym. Wyjątek stanowią nowe terminale dla których Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie może udzielić zgodę na tymczasową działalność na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy pod warunkiem, że operator terminalu przedstawi plan wdrożenia systemu zarządzania jakością.
Dla terminali obecnie działających, a nie posiadających jeszcze systemu zarządzania jakością, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczył ostateczny termin do 28 lutego 2019 roku na wdrożenie odpowiednich procedur. Wszyscy zainteresowani tym rozwiązaniem powinni przedłożyć do UMS deklarację chęci skorzystania z tego udogodnienia zawierającą plan wdrażania systemu zarządzania jakością.


Mój terminal posiada już system zarządzania jakością. Czy muszę komuś zgłaszać ten fakt?
Tak. Kopia uzyskanego certyfikatu systemu powinna być przedłożona Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie.


Jakiego rodzaju inspekcji można spodziewać się na terenie terminalu w związku z załadunkiem masowca?
Zarządzenie przewiduje dwa rodzaje inspekcji:

 • Kontrole doraźne – podczas prac przeładunkowych na masowcu;
 • Kontrole zapowiedziane – dotyczące sprawdzenia funkcjonowania przepisów na terminalu.

Jakie są konsekwencje za nie stosowanie się do zarządzenia?
Dyrektor Urzędu Morskiego poprzez swoich pracowników może wstrzymać przeładunek.

Akty prawa miejscowego dotyczące bezpieczeństwa masowców

             

Projekt "Pan Baltic Scope" ma na celu wsparcie wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz celów określonych w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, strategii Niebieskiej Gospodarki (Blue Economy), Strategii Europa 2020, a także Bałtyckiego planu działań HELCOM i długoterminowej perspektywy VASAB dla Terytorialnego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Planuje się podjęcie prac zmierzających do osiągnięcia spójności w planowaniu przestrzennym obszarów morskich w regionie Morza Bałtyckiego pomiędzy krajami sąsiednimi oraz stworzenie trwałych mechanizmów dla transgranicznej współpracy w tej dziedzinie.

Działania będą się skupiały na: współpracy i konsultacjach wspierających krajowe procesy planistyczne, wdrażaniu podejścia ekosystemowego, udostępnianiu danych oraz integracji interakcji na styku woda - ląd. Planuje się wykorzystanie doświadczeń i rekomendacji opracowanych podczas projektu "Baltic Scope Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans" (2015-2017).

Projekt będzie realizowany przez 12 partnerów: 8 instytucji odpowiedzialnych za morskie planowania przestrzenne z siedmiu krajów unijnych basenu Morza Bałtyckiego (Szwecję, Danię, Niemcy, Polskę, Łotwę, Estonię i Finlandię) oraz 4 regionalne organizacje pan-bałtyckie (HELCOM, VASAB, SYKE, Nordregio). Liderem projektu jest Szwedzka Agencja Zarządzania Zasobami Morskimi i Wodnymi (SwAM). Urząd Morski w Szczecinie przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędu Morskiego w Gdyni pełni rolę partnera projektu, jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej.

Dnia 10 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Grant agreement for an action with multiple beneficiaries" pomiędzy EASME (Agencją działającą na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską), a Liderem Projektu SwAM. Dnia 10 stycznia 2018 r. została podpisana umowa o współpracy "Cooperation agreement for the implementation of the project Pan Baltic Scope" pomiędzy Liderem Projektu, a Urzędem Morskim w Szczecinie.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2019 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (zarządzanie i finansowanie bezpośrednie poza programem operacyjnym) na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie EFMR.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu całkowity koszt projektu wynosi 3 315 113 EUR, w tym część dotycząca Urzędu Morskiego w Szczecinie 177 427 EUR. Współfinansowanie z Unii Europejskiej stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Koordynator prac polskiego zespołu:
Pani Marta Konik, tel. 91 4403 268, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie Projektu Baltic SCOPE w Szczecinie

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. Urząd Morski w Szczecinie był gospodarzem VI Spotkania Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku oraz IV Spotkania Partnerów Projektu.

VI Spotkanie Planistów poświęcone było omówieniu zaawansowania prac i zdobytych doświadczeń partnerów projektu na poszczególnych polach współpracy, a także podsumowaniu wyników spotkań dwu i trójstronnych przeprowadzonych w celu zidentyfikowania interesów poszczególnych krajów i oceny występujących transgranicznych synergii i konfliktów. Przedyskutowano także wstępne rekomendacje płynące z prac nad obszarami tematycznymi i transgranicznymi.

Spotkanie Partnerów Projektów służyło wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy obszarami Centralnego i Południowo Zachodniego Bałtyku oraz w zakresie podejścia ekosystemowego w MSP, a także wypracowaniu rekomendacji dla rozwiązania ujawnionych problemów.

W spotkaniach wzięli udział uczestnicy reprezentujący organy administracji odpowiedzialnej za morskie planowanie przestrzenne z Polski (Urząd Morski w Szczecinie, Słupsku i Gdyni oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), Niemiec (Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna - BSH), Danii (Duńska Administracja Morska), Szwecji (Szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej), Łotwy (Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego) i Estonii (Ministerstwo Finansów), a także przedstawiciele regionalnych organizacji (HELCOM i VASAB) oraz jednostek naukowo-badawczych (Nordregio, Fiński Instytut Środowiska SYKE i Instytut Morski w Gdańsku).

Więcej informacji na temat projektu dostępne na stronie www.balticscope.eu


20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 21.06.2016 Gościnny wykład przedstawiciela PTMEW 21.06.2016 Oficjalne powitanie uczestników Spotkania Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21.06.2016 Spotkanie Grupy Sterującej 21.06.2016 Spotkanie Grupy Sterującej Uczestnicy spotkań 21.06.2016 Wspólne zwiedzanie miastaSpotkanie inaugurujące projekt

W dniach 18-19 marca 2015 roku, w Göteborgu, odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące międzynarodowy projekt "Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans".

Projekt jest poświęcony wypracowaniu procedur uzgodnień transgranicznych dla planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich nakazanych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Działania objęte projektem stanowią realizację jednego z celów Zintegrowanej Polityki Morskiej UE. Zgodnie z dyrektywą, wszystkie kraje nadbałtyckie mają objąć planami zagospodarowania przestrzennego obszary Bałtyku do roku 2021, w związku z czym wypracowanie zasad sporządzania i uzgadniania tych planów w kontekście transgranicznym jest bardzo istotne. Biorąc pod uwagę specyfikę lokalną i różnice prawne, występujące w każdym z krajów, projekt podzielono na dwie części (studia przypadków).

Pierwszy dotyczy obszaru południowo-zachodniego Bałtyku, gdzie partnerami są: Polska, Szwecja, Niemcy i Dania, drugi Bałtyku centralnego - z partnerami ze Szwecji, Estonii i Łotwy. Uzgodnienia obejmą: żeglugę, rybołówstwo, infrastrukturę i energetykę oraz oddziaływanie na środowisko morskie. Liderem projektu jest Szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej (Swedish Agency for Marine and Water Management - SwAM). Partnerami projektu są przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na obszarach morskich z krajów nadbałtyckich: Niemiec, Polski, Danii, Łotwy, Estonii oraz organizacji: VASAB i HELCOM, a także instytutów badawczych: Nordregio i SYKE. Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jako partner projektu reprezentuje Ministra Infrastuktury i Rozwoju, Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Baltic SCOPE jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (poza programem operacyjnym) na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym ogólna wartość umowy wynosi 2 638 852 EUR. Czas trwania projektu - 24 miesiące.

Wniosek aplikacyjny został zatwierdzony przez Komisję Europejską i planowane jest podpisanie umowy z KE przez Lidera Projektu, reprezentującego wszystkich partnerów przed końcem marca 2015 r. W następnej kolejności Lider Projektu podpisze umowy partnerskie z poszczególnymi partnerami. Dodatkowe informacje na temat projektu Baltic SCOPE dostępne są w języku angielskim na stronie SwAM.

Fot. Kat Singer - SwAM

Informacje ogólne Inspektoratu Państwa Bandery i Państwa Portu

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC)
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin
tel.: 91 44 03 594
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC filia Świnoujście:
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście
tel.: 91 44 03 559
fax: 91 44 03 385
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18,
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 74 212
fax: 59 84 74 226
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC – filia Kołobrzeg:
ul. Morska 8,
78-104 Kołobrzeg
tel.: 94 35 227 03
fax: 94 35 227 03
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Główny Inspektor – Michał Czubakowski
 • Z-ca głównego Inspektora – Leszek Skowroński (filia w Słupsku)
 • Z-ca głównego Inspektora – Agata Hoppe

 

Godziny przyjęć:

 • osoby zainteresowane obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:00
 • Zlecenie złożone po godzinach pracy Inspektoratu traktowane jest jako zlecenie złożone w następnym dniu roboczym.

 

Zlecenie lub zgłoszenie na inspekcję może być składane w następujący sposób:

  • zgłoszenie przesłane za pośrednictwem poczty
  • zgłoszenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • zgłoszenie osobiste.

Zlecenia lub zgłoszenie na inspekcję powinno być składane na odpowiednich wnioskach.

 

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu realizuje swoje główne zadania zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego

Termin załatwienia sprawy:

W trybie art. 35 k.p.a.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo do odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9
71-603 Szczecin
Tel. 91 44 03 594,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


FSC/PSC – filia Słupsk:
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. 59 84 74 212,
tel/fax. 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:

Michał Czubakowski – Główny Inspektor – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594
Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
Agata Hoppe –  Z-ca Głównego Inspektora – Szczecin, pok. 115, tel.: 91 44 03 594

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa „Kodeks Morski”
a.    Tytuł VI – Umowy, Dział II – Przewóz pasażerów,
b.    Tytuł VII - Wypadki morskie, Dział III - Zanieczyszczenie ze statków.
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wzoru certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.
Rozporządzenie MI z dnia 22 lipca 2009r.w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami ze statku.


DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie odpowiedniego certyfikatu ubezpieczenia lub jego poświadczenia - formularz Nr PS9.PD-01.F05 (.doc) (.pdf)


OPŁATY:
Za wydanie certyfikatu  – równowartość w złotych 30 euro  ( Kodeks Morski – art. 182b, art. 271c, art. 273a)
Za poświadczenie certyfikatu – równowartość w złotych 20 euro ( Kodeks Morski – art. 182b, art. 271c, 273a.)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W trybie art. 35 k.p.a.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podkategorie