CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

 

I. PYTANIA OGÓLNE

1. Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania Systemu REJA24?

  • System REJA24 przeznaczony do obsługi rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 i z 2019 r. poz. 1716 ) zwanej dalej Ustawą, która wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

 

Akty wykonawcze wydane dla Ustawy to:

   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 157)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. poz. 1908)

 

2. Jak Organ Rejestrujący powinien wyposażyć stanowisko pracy wyznaczone do obsługi wniosków o rejestrację jachtów?

  • System REJA24 dostępny będzie, jako aplikacja obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej. Do obsługi Systemu potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu oraz skaner i drukarka. W sytuacji, kiedy wnioskodawca złoży wniosek w formie papierowej, organ rejestrujący będzie musiał sporządzić i zaimportować cyfrowe odwzorowanie wniosku wraz załącznikami (sporządzić skany ww. dokumentów) oraz wprowadzić dane zawarte we wniosku poprzez formularz elektroniczny Systemu REJA24. Drukarka pozwoli wydrukować zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację (pełniącego funkcję tymczasowego dokumentu rejestracyjnego – art. 9 ust. 2 Ustawy), jeśli wnioskodawca będzie chciał je otrzymać w formie papierowej, a nie elektronicznej.
   Skaner, ponadto, posłuży pracownikowi OR do sporządzenia i wprowadzenia do Systemu odwzorowania cyfrowego gotowego dokumentu rejestracyjnego.

 

3. Jaka będzie wysokość opłaty za dokonanie rejestracji i jaki będzie przychód/dochód organu rejestrującego?

  • Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego określona została przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248) - i wynosi:
   1) 80 zł,
   2) 60 zł w przypadku opłaty ulgowej – przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA24 w terminie określonym w art. 28 ust. 1 Ustawy.
   Z ww. opłaty organ rejestrujący musi pokryć:
   - koszt dokumentu (opłata dla producenta),
   - koszt wysyłki dokumentu (opłata dla kuriera),
   - opłatę do budżetu państwa (10 zł, tylko w przypadku opłaty normalnej, nie obowiązuje w przypadku opłaty ulgowej – zgodnie z art. 18 ust. 7 oraz art. 28 ust. 2 Ustawy).
   Pozostała część opłaty stanowi odpowiednio przychód/dochód organu rejestrującego i może być przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów osobowych i wyposażenia stanowiska pracy.

 

4. Czy jednostki już zarejestrowane podlegają ponownej rejestracji?

  • Obowiązkowi ponownej rejestracji w Systemie REJA24 podlegają jednostki o parametrach określonych przepisami Ustawy. Właściciele mają na to odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy (art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy).

 

5. Czy wnioskodawca może dokonać rejestracji jachtu lub innej jednostki w dowolnym organie rejestrującym?

  • Tak, rejestracji jachtu można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Wynika to wprost z art. 4 ust. 2 Ustawy, który stanowi, że w celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Właściciele jednostek pływających będą mogli kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

 

6. Czy jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela?

  • Tak. Jednostka może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z Ustawy (art. 3 ust. 3 Ustawy). Czasami właściciele jednostek pływających są tym zainteresowani, choćby dla celów ubezpieczenia.

 

7. Czy właściciele jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, służących do amatorskiego połowu ryb lub do rybactwa będą musieli zarejestrować jednostkę w rejestrze (Systemie REJA 24)?

  • Właściciele jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego - nie będą musieli ich rejestrować ( art.3 ust.1 pkt 1 Ustawy), ale mogą zarejestrować ( art. 3 ust. 3 Ustawy). Natomiast jednostki służące do rybactwa podlegają obowiązkowi rejestracji(art. 3 ust.1 pkt 2 Ustawy), chyba, że jednostka pływająca jest napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni. Obowiązek rejestracji powstanie, jeżeli jednostka uprawia żeglugę poza granicami RP, a nie jest jednostką, o której mowa w art.3 ust.2 ustawy.

 

8. Czy obowiązkowi rejestracji podlega jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni?

  • Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 w związku z ust. 1 pkt 1 Ustawy jednostka używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m, która jest napędzana wyłącznie siłą mięśni nie podlega obowiązkowi rejestracji, jednak, jeśli jednostka taka będzie posiadała inny napęd, np. silnik przyczepny będzie podlegała rejestracji.

 

9. Czy jednostka używana tylko do celów sportowych, o długości nieprzekraczającej 7,5 m i posiadająca silnik o mocy nieprzekraczającej 15kW - będzie musiała być wpisywana do rejestru?

  • Jednostka taka nie będzie musiała być wpisywana do rejestru (art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy). Jednak, jeżeli uprawia żeglugę poza granicami RP to podlega rejestracji, o ile nie jest jednostką wymienioną w art. 3 ust.2 Ustawy.

 

10. Czy jeżeli właściciel jednostki o długości do 7,5 m, wykorzystywanej do amatorskiego połowu ryb lub rybactwa, nie złoży wniosku o wpis do rejestru (Systemu REJA24), może pływać takim sprzętem po akwenach bez jakiegokolwiek dokumentu? Czy właściciel takiego sprzętu musi gdziekolwiek zgłaszać fakt jego posiadania i używania?

  • Jeżeli inne przepisy nie nakładają obowiązku zgłaszania posiadania i używania jednostek niepodlegających rejestracji w tym rejestrze – nie będzie takiego wymogu. Przepisy nakładają obowiązek oznakowania każdej jednostki pływającej, aby była możliwość jej zidentyfikowania.

 

11. Czy jedyną przesłanką odmowy wpisania jednostki pływającej do rejestru jest długość jednostki przekraczająca ramy określone w ustawie (24 m), czy też istnieją inne przypadki zastosowania tej normy prawnej?

  • Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy, decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy:
   - do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub
   - dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym.
   W zakresie przesłanki wymienionej w art. 9 ust. 4 pkt 1 Ustawy, poza parametrem długości decyzję odmowną można wydać, jeżeli rodzaj i przeznaczenie jednostki jest inny niż określony w Ustawie tj. statków morskich, które nie są przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz statków żeglugi śródlądowej nieprzeznaczonych lub nieużywanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb.

 

12. Czy organ rejestrujący powinien przygotować formularz wniosku o rejestrację i innych wniosków?

  • Nie, formularze wniosków zostaną opracowane w ramach Systemu REJA24 i udostępnione organom rejestrującym. Organy rejestrujące powinny stosować ujednolicony formularz.

 

13. Jaki numer kategorii spraw z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt należy stosować w systemie REJA24 do rejestracji jachtów?

  • Urząd Morski w Szczecinie nie ingeruje w JRWA po stronie organów rejestrujących i w ich gestii pozostaje rozwinięcie JRWA dla spraw dot. rejestracji jednostek pływających. Jednakowoż, powołując się na przykład jednego ze starostw, które konsultowało poprawność uzgodnionych nowych kategorii JRWA z Archiwum Państwowym - zaproponowano następujące oznaczenia:

   635 Żegluga śródlądowa i morska, jednostki pływające
   6350 Dokumentacja związana z rejestracją jednostek / B 5
   w tym wnioski, zaświadczenia, decyzje, zawiadomienia itp.
   6351 Wydawanie poświadczonych odpisów, wyciągów z rejestru jednostek / B 5

   W naszej ocenie- przy założeniu swobody rozwijania JRWA po Państwa stronie- ten podział jest do przyjęcia.

 

14. Czy w REJA24 rejestracji podlegają łodzie ratownicze?

  • Jeżeli łodzie ratownicze nie należą do jednostek służb państwowych- tak, podlegają rejestracji.

 

15. Czy poprzez system REJA24 można wyrejestrować jednostkę pływającą z rejestru, w którym zarejestrowana była na podstawie dotychczasowych przepisów uchylonych na mocy art. 24 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m?

  • Za pomocą systemu REJA24 można wyrejestrować tylko jednostkę zarejestrowaną poprzez system REJA24 (a zatem zarejestrowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m). Za pomocą systemu REJA24 nie można wyrejestrować jednostki z jednego z funkcjonujących przed wejściem w życie przepisów ustawy rejestrów krajowych. Nie ma też takiej potrzeby. Zgodnie z art. 24 ustawy dotychczasowe rejestry zostały zlikwidowane i są utrzymywane tylko do celów archiwalnych.
   Jeżeli jednak jednostka zarejestrowana jest pod obcą banderą, należy ją wyrejestrować z rejestru obcej bandery przed zarejestrowaniem w rejestrze obsługiwanym przez System REJA24.

 

16. Czy możliwe jest zachowanie numeru jednostki pływającej nadanego w rejestrze, w którym zarejestrowana była dotychczas?

  • Zachowanie numeru możliwe jest w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 31 stycznia 2020 r. (DZ.U. z 2020 r., poz. 157) w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – czyli numerów „POL” i „PL”.

 

17. Jaki port macierzysty wskazać dla jednostki, dla której wskazuje się jako obszar aktualizacji wody morskie oraz śródlądowe?

  • Należy wskazać port morski, dokonując wyboru spośród słownika portów morskich. Dla jednostek pływających eksploatowanych na wodach morskich lub morskich oraz śródlądowych (łącznie) wskazujemy port macierzysty , dokonując wyboru spośród słownika portów morskich. Dla jednostek pływających eksploatowanych wyłącznie na wodach śródlądowych wskazujemy port macierzysty, dokonując wyboru spośród słownika miejscowości w Polsce.

 

18. Czy opłata za rejestrację jednostki pływającej stanowi opłatę skarbową?

  • Opłata za wniosek o rejestrację jednostki pływającej nie jest opłatą skarbową. Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. Wobec uregulowania opłat rejestrowych w przepisach rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 248) - opłatę skarbową egzekwować będziemy w postępowaniach rejestrowych w przypadku czynności nieobjętych przepisami rozporządzenia.

 

19. Czy na podstawie ustawy w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m można zarejestrować tratwę (z rurek metalowych) o długości 21 m z silnikiem 1,5 kW?

  • W świetle art. 3 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - o ile tratwa miałaby, wg deklaracji wnioskodawcy/właściciela przeznaczenie kwalifikujące ją do obowiązkowej rejestracji- powinna zostać zarejestrowana. Jeżeli byłaby napędzana siłą ludzkich mięśni, a jej przeznaczeniem byłby amatorski połów ryb jednostka tego typu nie podlegałaby obowiązkowi rejestracji.

 

20. Gdzie wnioskodawca nieposiadający deklaracji zgodności CE i innych dokumentów potwierdzających kategorię projektową, znajdzie informacje o sile wiatru i wysokości fali?

  • Wnioskodawca powinien pojąć próbę pozyskania deklaracji zgodności CE-gdy dotyczy to jego jednostki pływającej- np. ze strony internetowej wprowadzającego jednostkę do obrotu producenta/dystrybutora/importera. Gdy jest to niemożliwe lub jednostka nie podlega oznakowaniu znakiem CE –w braku dokumentacji dotyczącej siły wiatru i wysokości fali skutkuje to koniecznością wpisania w tych polach znaku „-„.

 

21. Czy wnioskując o rejestrację w uruchomionym w dniu 01.08.2020 r. Rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m jednostki pływającej zarejestrowanej dotychczas w innym rejestrze, prowadzonym na podstawie wygaszanych przepisów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedstawić zaświadczenie o jej wyrejestrowaniu z poprzedniego rejestru?

  • Nie. Nie ma obowiązku wykreślenia jednostki pływającej z poprzedniego rejestru prowadzonego na podstawie wygaszanych przepisów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

22. Jaka opłatę za czynność rejestracji wnosi nowy właściciel jednostki, która zarejestrowana była na podstawie wygaszanych przepisów(nim zarejestrowano ją w nowym rejestrze została nabyta przez nowego właściciela)?

  • Nowy właściciel rejestrując jednostkę wnosi pełną opłatę(80 zł). Opłata ulgowa przysługuje tylko w sytuacji, kiedy rejestracja w systemie REJA24 następuje wyłącznie ze względu na obowiązek ustawowy, a nie ze względu na zmianę stanu faktycznego (jaką jest np. zmiana właściciela).

 

23. Czym skutkuje wskazanie we wniosku o rejestrację zamiaru eksploatowania jednostki pływającej na wodach morskich i śródlądowych??

  • Wypełniając wniosek o rejestrację jachtu, właściciel musi zadeklarować, czy zamierza eksploatować jednostkę na wodach śródlądowych, na wodach morskich, czy też zarówno na wodach śródlądowych, jak morskich. Należy mieć na względzie, że ta informacja przesądza o rodzaju rejestracji jachtu oraz wymaganiach w zakresie przeglądów technicznych, inspekcji bezpieczeństwa oraz kwalifikacji załogi. Dlatego właściciel powinien podjąć tę decyzję świadomy konsekwencji swojego wyboru. Szczegółowe Informacje dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa i kwalifikacji załogi można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/przewodnik-dla-zeglarzy-i-armatorow-jachtow
    Uwaga! Jeśli właściciel zadeklaruje, że będzie eksploatował jednostkę pływającą na wodach śródlądowych i na wodach morskich, będzie ona zarejestrowana jako jednostka morska.
   Żaden jacht nie może równocześnie posiadać dokumentów jachtu morskiego i jachtu śródlądowego. Oznaczałoby to zwielokrotnienie obciążeń formalnych i kosztów dla właściciela (np. konieczność przeprowadzania inspekcji przez organy administracji śródlądowej i administracji morskiej). Jednocześnie jest konieczne aby jednoznacznie określony był np. organ odwoławczy w zakresie decyzji dotyczącej rejestracji czy organ inspekcyjny. Jednostka pływająca jest zawsze rejestrowana jako jednostka śródlądowa albo jako jednostka morska. Jeśli właściciel zadeklaruje, że będzie eksploatował jednostkę na wodach śródlądowych i na wodach morskich, jacht będzie zarejestrowany jako jacht morski. Zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, jachty morskie mogą być używane w żegludze śródlądowej, a ich wyposażenie powinno być co najmniej takie, jak określone w przepisach dotyczących jachtu morskiego o długości do 24 m w Rejonie T (żegludze na akwenach treningowych). Wymagania w zakresie wyposażenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. W odniesieniu do jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m żadne wyposażenie nie jest obowiązkowe, a lista z rozporządzenia powinna być traktowana jak wyposażenie zalecane. Natomiast pozostałe jednostki powinny być wyposażone co najmniej w 2 koła ratunkowe, pasy lub kamizelki ratunkowe dla każdej osoby znajdującej się na jachcie, 3 rakiety spadochronowe czerwone, 1 pławkę dymną koloru pomarańczowego, oraz pasy bezpieczeństwa dla co najmniej połowy osób znajdujących się na jachcie, chyba że pasy ratunkowe wyposażone są w uprząż spełniającą taką funkcję.

24. Czy jednostka pływająca powinna posiadać nadaną nazwę?

  • - Jachty morskie, zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2175) muszą mieć nadaną nazwę.
   - Jachty śródlądowe nie muszą mieć nadanej nazwy, natomiast w przypadku nienadania im nazwy muszą być oznakowane nazwą lub znakiem armatora- zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.) oraz § 2.02 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 z 2003 r. poz. 2072) („02. Znaki rozpoznawcze małych statków
   1. Mały statek powinien być oznakowany numerem rejestracyjnym. Jeżeli numer rejestracyjny nie jest wymagany zgodnie z odrębnymi przepisami, mały statek powinien być oznakowany:
   a) nazwą lub innym znakiem rozpoznawczym,
   b) nazwą i portem macierzystym armatora.
   Jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę armatora.”)

II. SZKOLENIA ORGANÓW REJESTRUJĄCYCH

1. Czy i kiedy odbędą się szkolenia z obsługi Systemu REJA24?

  • Zgodnie z decyzją o zmianie formuły szkoleń, podyktowaną sytuacją epidemiologiczną, szkolenia dla pracowników organów rejestrujących zostaną przeprowadzone zdalnie, dla 100 grup 10-12 osobowych,
   w przeciągu 20 dni roboczych, licząc od dnia 30 czerwca br.
   Każde ze szkoleń będzie jednodniowe i obejmie 8 godzin lekcyjnych.
   Rezerwacja miejsc w poszczególnych terminach szkoleń możliwa będzie za pośrednictwem aplikacji, którą udostępnimy niebawem wraz z materiałami szkoleniowymi.
   Ponadto, zostanie uruchomiona specjalna platforma e-learningowa służąca do dalszego doszkalania, dla osób, które będą chciały utrwalić sobie wiadomości ze szkolenia.
   Informujemy również, że zostanie utworzony serwis pomocowy Help Desk, do którego będzie można zwrócić się, drogą mailową lub telefonicznie, w celu przeprowadzenia konsultacji, zadania pytań oraz zgłoszenia problemów związanych z użytkowaniem Systemu REJA24. Serwis Help Desk służyć będzie użytkownikom Systemu REJA24 wsparciem zarówno w zakresie pomocy technicznej, jak również merytorycznej.

 

USŁUGA PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH W SYSTEMIE REJA24

1. Czym jest usługa Paybynet?

  • Usługa Paybynet umożliwia dokonanie opłaty za czynności rejestracyjne. Dostarczana jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.(KIR S.A.) na podstawie Umowy zawartej z centralnym administratorem systemu REJA24. Usługa ta zapewnia bezpośredni transfer opłat dokonywanych przez interesanta za czynności rejestrowe na rachunek bankowy organu rejestrującego. Opłata uiszczana przez interesanta w żadnym momencie nie jest rejestrowana na rachunkach innych, niż wskazany przez organ rejestrujący. W celu umożliwienia interesantom uiszczania opłaty w formie elektronicznej zwrócono się do organów rejestrujących o podanie, w oparciu o przekazany formularz, aktualnych numerów rachunków bankowych oraz złożenie i zwrotne przekazanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (centralnemu administratorowi systemu) oświadczenia, na mocy którego organy rejestrujące deklarują dbałość o aktualizację ich danych – w szczególności w razie zmiany rachunku bankowego wskazanego dla opłat za czynności rejestrowe. Funkcjonowanie usługi Paybynet nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń po stronie organów rejestrujących, gdyż jest to wewnętrzna funkcjonalność Systemu REJA24.

 

2. Czy Organ Rejestrujący ponosi koszt usługi Paybynet?

  • Organ rejestrujący nie ponosi kosztów usługi Paybynet. Usługa Paybynet obsługująca transakcje płatności elektronicznych za czynności rejestrowe, dokonywane przez organy rejestrujące i jest dla organów darmowa. Opłatę za dokonywany z poziomu Systemu REJA24 przelew ponosi interesant. Opłata ta wynosi aktualnie 59 gr za przelew.

 

3. Jeśli w urzędzie już działa usługa Paybynet, czy urząd musi podejmować jakieś nowe czynności?

  • Tak. Stroną umowy z KIR S.A. na potrzeby Systemu REJA24 jest centralny administrator systemu. Wykorzystanie modułu płatności elektronicznych w systemie REJA24 pozostaje bez związku z wykorzystaniem przez organ rejestrujący usługi Paybynet do innych celów. Aby zapewnić poprawność Państwa danych, w szczególności dotyczących aktualnego rachunku bankowego wskazanego dla celów rejestracji jednostek pływających, organy rejestrujące proszone są o przekazanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie danych niezbędnych do funkcjonowania usługi.

 

4. Czy organy rejestrujące będą mogły przekazać Urzędowi Morskiemu w Szczecinie formularze danych oraz oświadczenia już po uruchomieniu Systemu REJA24?

  • Tak, jednak ze względu na teleinformatyczną formę Systemu REJA24 zachęcamy do jak najszybszego przekazania dokumentów, o których mowa w pytaniu. Przystąpienie organów rejestrujących do usługi płatności elektronicznych Paybynet pozwoli interesantom na wykonanie wszystkich czynności związanych z rejestracją jednostki, bądź innych, z poziomu komputera lub innego urządzenia cyfrowego np. tabletu, smartfonu, od wypełnienia i złożenia wniosku po opłatę za czynności rejestracyjne.

 

5. Czy numer rachunku bankowego podawany przy zgłoszeniu dla celów usługi Paybynet musi być wyodrębniony specjalnie do obsługi rejestru Reja24?

  • Nie. Jest to kwestia do rozstrzygnięcia przez organy rejestrujące. Wg przekazywanych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie informacji część organów wyodrębnia osobny rachunek, a część nie.

 

6. Jaki numer konta należy wskazać w zgłoszeniu do usługi Paybynet: starostwa czy powiatu?

  • Jeśli organem rejestrującym jest Starosta, to potrzebujemy danych dotyczących Starostwa, jako aparatu pomocniczego organu. Analogicznie sytuacja wygląda jeśli organem rejestrującym jest Prezydent Miasta na prawach powiatu, potrzebujemy danych Urzędu Miasta na prawach powiatu. Zasadniczo - zgłoszenie danych rachunku bankowego powinno być zgodne z zapisami umowy rachunku bankowego.

 

7. W jaki sposób przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie?

  • Wypełnione dokumenty można przesłać:
   - jako skany na adres dedykowany do kontaktów z organami rejestrującymi: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i w ślad za mailem pocztą tradycyjną, podpisany dokument w wersji papierowej lub
   - poprzez platformę ePUAP na skrytkę Urzędu Morskiego w Szczecinie: /Urzmorszc/SkrytkaESP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

8. Co, jeśli organ rejestrujący nie dostarczy Urzędowi Morskiemu w Szczecinie formularza zgłoszeniowego usługi Paybynet?

  • W takim przypadku, interesant, który wybrał organ rejestrujący nie oferujący usługi Paybynet on-line, będzie musiał dokonać płatności za czynności rejestracyjne inną drogą i dołączyć do składanego wniosku dowód wniesienia opłaty.

9. Lista banków realizujących usługę Paybynet.

 

III. PWPW S.A.– ZAMAWIANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH

1. Która instytucja zawiera umowę z wytwórcą dokumentów rejestracyjnych, PWPW S.A.?

  • Umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A, określającą wysokość ceny dokumentu, zawarł Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako emitent dokumentu (zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725). W oparciu o tę umowę wszystkie organy rejestrujące zawierają indywidualnie umowy dwustronne z PWPW S.A.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

1. Czy organy rejestrujące powinny zawierać umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych z PWPW S.A., Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, jako administratorem centralnym Systemu REJA24, bądź innymi instytucjami?

 • Nie. W związku z powierzeniem administratorowi centralnemu Systemu REJA24 oraz organom rejestrującym zadań związanych z rejestracją jednostek pływających na mocy przepisów Ustawy, nie zachodzi potrzeba zawarcia takich umów przez organy rejestrujące. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z przepisami będzie stroną Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z PWPW S.A.