W dniu 20 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie Konwencja o pracy na morzu, 2006, która została podpisana i ratyfikowana przez Polskę. W związku z powyższym wszystkie statki (w tym podnoszące banderę polską) zobowiązane są do posiadania nowego certyfikatu – Morskiego Certyfikatu Pracy – wraz z odpowiadającymi mu załącznikami (Deklaracja Zgodności cz. I i II). 

Podpisanie i ratyfikacja Konwencji o pracy na morzu, Dz.U. z 2013 r. poz. 845. 

Aby zapewnić zgodność z wymogami, Urząd Morski w Szczecinie na podstawie odpowiedniego Zarządzenia Porządkowego Dyrektora Urzędu Morskiego (na okres tymczasowy, najpóźniej do 20 sierpnia 2014 r.), będzie przeprowadzał certyfikację statków/armatorów podlegających jego jurysdykcji.

Zarządzenie porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów potwierdzających warunki pracy i życia na statku. 

W celu uzyskania certyfikatu należy złożyć wniosek wraz z określeniem ewentualnych rozwiązań ekwiwalentnych lub zwolnień w stosunku do wymogów Konwencji MLC i zapisów prawa krajowego.
Wnioski można składać w sekretariacie Dyrektora Urzędu Morskiego lub bezpośrednio w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi.
Warunkiem przyjęcia wniosku jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek Gminy Miasto Szczecin:
Bank PKO Bank Polski
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

(wpłata z tytułu opłaty skarbowej)

- wniosek o wydanie certyfikatu - ( doc ) ( pdf )
- wzór Deklaracji Zgodności cz. I - ( doc ) ( pdf )
- wzór Deklaracji Zgodności cz. II - ( doc ) ( pdf )
- wzór Morskiego Certyfikatu Pracy - ( doc ) ( pdf )
- wzór Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy - ( doc ) ( pdf )

UWAGI:

1. Deklaracja cz. I jest wzorem typowej deklaracji dla jednostek, które nie wnioskują o rozwiązania równoważne lub zwolnienia.

2. Deklaracja cz. II – armator/kapitan powinien pobrać wzór deklaracji i odpowiednio wypełnić pkt. 1-14 opisując swoje rozwiązania gwarantujące spełnienie wymogów zawartych w odpowiednich artykułach Konwencji MLC i w aktach prawa krajowego. Wypełnienie i uwierzytelnienie Deklaracji Zgodności cz. II podlega weryfikacji przez administrację w czasie inspekcji skutkującej wydaniem Morskiego Certyfikatu Pracy.

Na okres nie przekraczający 6 miesięcy może zostać wydany Tymczasowy Morski Certyfikat Pracy.

Osoby do kontaktu:

- Marek Łęski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Piotr Kałuża – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Konwencja o pracy na morzu – ( PL ) Maritime Labour Convention - ( ENG )