Informacja o wejściu w życie  Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 935) został przyjęty Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000.
Ww. plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem prawa powszechnie obowiązującym, publikowanym w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 935:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/935

Dziękujemy wszystkim interesariuszom za udział w procesie planistycznym, który przyczynił się do przyjęcia najbardziej optymalnych rozstrzygnięć planistycznych.


Projekt pn. "Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000" nr POWR.02.19.00-00-PM01/15 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19.00-00-PM01/15-00 z dnia 9 listopada 2015 r. zawartego z Instytucją Zarządzającą PO WER.

Liderem projektu jest Urząd Morski w Gdyni, Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku pełnią rolę partnerów. Projekt będzie sporządzany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który działa w imieniu własnym oraz w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i Szczecinie na podstawie Umowy partnerskiej zawartej w dniu 20 maja 2015 r.

Projekt jest realizacją ustaleń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/EU z dnia 23 lipca 2014 ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (MSP) oraz przepisu art. 37a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 934 z późniejszymi zm.).

W ramach projektu planuje się opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego polską wyłączną strefę ekonomiczną, morze terytorialne oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. W celu usprawnienia prac nad projektem planuje się także stworzenie wspólnego repozytorium danych. Powstała infrastruktura informatyczna będzie służyła udostępnianiu opracowanego projektu planu do publicznej wiadomości oraz wspomagała będzie proces konsultacji.

W ramach prac przedprojektowych opracowane zostało "Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi". Zebrane dane o obszarach morskich będą wykorzystane do opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Treść Studium przetłumaczona została na język angielski w celu zaprezentowania administracji morskiej krajów sąsiednich i ułatwienia prowadzenia późniejszych uzgodnień transgranicznych zgodnie z Dyrektywą MSP.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 7 019 500 zł, w tym wydatki do poniesienia przez Urząd Morski w Szczecinie 340 000 zł.

Planowany okres realizacji: 1 czerwca 2015 r. - 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu i postępów prac dostępne na stronie Lidera Projektu.

 

Plakat - Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000