Często zadawane pytania
Kogo dotyczy zarządzenie?
Przepisy zarządzenia stosuje się do wszystkich masowców, niezależnie od podnoszonej bandery, zawijających do terminali celem załadunku lub wyładunku stałych ładunków masowych. Nie ma to jednak zastosowania do urządzeń używanych tylko w wyjątkowych okolicznościach, oraz do sytuacji, w których załadunek lub rozładunek wykonywany jest wyłącznie za pomocą urządzeń samego masowca.


Co to jest stały ładunek masowy w rozumieniu zarządzenia?
Zgodnie z konwencją SOLAS XII 1.6 ładunek masowy stały oznacza dowolny materiał, inny niż płyn i gaz, składający się z kombinacji cząstek, granulek lub innych większych kawałków materiału, ogólnie jednorodny w składzie, który jest ładowany bezpośrednio do przedziałów ładunkowych statku bez jakichkolwiek pośrednich form opakowania.
Dodatkowo spoza przepisów zarządzenia zostało wyłączone ziarno.


Co to jest masowiec?
Masowcem jest statek który w dokumencie bezpieczeństwa statku ma wpisane „Bulk carrier”. W praktyce agent dla takiego statku w systemie PHICS wybiera jedną z poniższych opcji:

  • Bulk carrier,
  • Dry bulk carrier,
  • Ore carrier,
  • Cement carrier,
  • Gravel carrier,
  • Coal carrier.

Co to jest terminal?
Terminal w praktyce to wszystkie miejsca służące do załadunku lub wyładunku suchych ładunków masowych na masowce lub z masowca.


Czy można prowadzić operacje przeładunkowe ładunków masowych na masowcach w terminalach nie posiadających system zarządzania jakością?
Nie. Wszystkie terminale powinny posiadać certyfikat wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością zgodnie z norma PN-EN ISO 9001:2000 lub równoważnym. Wyjątek stanowią nowe terminale dla których Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie może udzielić zgodę na tymczasową działalność na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy pod warunkiem, że operator terminalu przedstawi plan wdrożenia systemu zarządzania jakością.
Dla terminali obecnie działających, a nie posiadających jeszcze systemu zarządzania jakością, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczył ostateczny termin do 28 lutego 2019 roku na wdrożenie odpowiednich procedur. Wszyscy zainteresowani tym rozwiązaniem powinni przedłożyć do UMS deklarację chęci skorzystania z tego udogodnienia zawierającą plan wdrażania systemu zarządzania jakością.


Mój terminal posiada już system zarządzania jakością. Czy muszę komuś zgłaszać ten fakt?
Tak. Kopia uzyskanego certyfikatu systemu powinna być przedłożona Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie.


Jakiego rodzaju inspekcji można spodziewać się na terenie terminalu w związku z załadunkiem masowca?
Zarządzenie przewiduje dwa rodzaje inspekcji:

  • Kontrole doraźne – podczas prac przeładunkowych na masowcu;
  • Kontrole zapowiedziane – dotyczące sprawdzenia funkcjonowania przepisów na terminalu.

Jakie są konsekwencje za nie stosowanie się do zarządzenia?
Dyrektor Urzędu Morskiego poprzez swoich pracowników może wstrzymać przeładunek.