Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250, 1604 i 2185)

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochrona brzegu, w tym m.in. na:

 • budowę (przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę) stałego obiektu budowlanego,
 • budowę (przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę) tymczasowego obiektu budowlanego powyżej 180 dni (wymagającego pozwolenia na budowę),
 • budowę (przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę) tymczasowego obiektu budowlanego do 180 dni (nie wymagającego pozwolenia na budowę),
 • przeprowadzanie imprez, uroczystości i ceremonii ze wznoszeniem obiektów tymczasowych,
 • zmianę ukształtowania terenu,
 • pozyskiwanie trzciny i koszenie trawy,
 • jazdy konne,
 • wydobywanie kopalin,
 • wyrąb drzew i krzewów, pozyskiwanie użytków ubocznych i nieleśnych,

należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, wypełniając część A formularza;
  FORMULARZ
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej - w wysokości 10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Szczecin – jeżeli jest wymagana;
  https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11071.asp?soid=68216C2409AB4C46886812E95E5271FE
 3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku gdy ustanowiono pełnomocnika;
 4. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - jeżeli jest wymagana;
 5. kopię aktualnej mapy zasadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), udostępnioną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub kopię aktualnej mapy do celów projektowych, z naniesionym projektem zagospodarowania, zabudowy lub zmiany ukształtowania terenu;
 6. dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem, w szczególności zgodę dysponenta terenu, umowę dzierżawy, umowę użyczenia, a w przypadku gdy zgoda dysponenta terenu jest w posiadaniu organu - oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością;
 7. kopię decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 8. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych - dla obiektów lokalizowanych na okres powyżej 180 dni, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych;
 9. projekt zagospodarowania działki - dla obiektów lokalizowanych na okres do 180 dni i powyżej 180 dni, dla których wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych;
 10. wyniki badań geotechnicznych lub badań stateczności - dla obiektów lokalizowanych na okres powyżej 180 dni, jeżeli przedsięwzięcie lub inwestycja są planowane na klifie lub wydmie lub stan brzegu morskiego wymaga takich badań.

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Podanie należy wnieść na piśmie za pośrednictwem poczty, osobiście w siedzibie urzędu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.