Spotkanie Projektu Baltic SCOPE w Szczecinie

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. Urząd Morski w Szczecinie był gospodarzem VI Spotkania Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku oraz IV Spotkania Partnerów Projektu.

VI Spotkanie Planistów poświęcone było omówieniu zaawansowania prac i zdobytych doświadczeń partnerów projektu na poszczególnych polach współpracy, a także podsumowaniu wyników spotkań dwu i trójstronnych przeprowadzonych w celu zidentyfikowania interesów poszczególnych krajów i oceny występujących transgranicznych synergii i konfliktów. Przedyskutowano także wstępne rekomendacje płynące z prac nad obszarami tematycznymi i transgranicznymi.

Spotkanie Partnerów Projektów służyło wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy obszarami Centralnego i Południowo Zachodniego Bałtyku oraz w zakresie podejścia ekosystemowego w MSP, a także wypracowaniu rekomendacji dla rozwiązania ujawnionych problemów.

W spotkaniach wzięli udział uczestnicy reprezentujący organy administracji odpowiedzialnej za morskie planowanie przestrzenne z Polski (Urząd Morski w Szczecinie, Słupsku i Gdyni oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), Niemiec (Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna - BSH), Danii (Duńska Administracja Morska), Szwecji (Szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej), Łotwy (Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego) i Estonii (Ministerstwo Finansów), a także przedstawiciele regionalnych organizacji (HELCOM i VASAB) oraz jednostek naukowo-badawczych (Nordregio, Fiński Instytut Środowiska SYKE i Instytut Morski w Gdańsku).

Więcej informacji na temat projektu dostępne na stronie www.balticscope.eu


20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 20.06.2016 Spotkanie Planistów Południowo Zachodniego Bałtyku 21.06.2016 Gościnny wykład przedstawiciela PTMEW 21.06.2016 Oficjalne powitanie uczestników Spotkania Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21-22.06.2016 Spotkanie Partnerów Projektu 21.06.2016 Spotkanie Grupy Sterującej 21.06.2016 Spotkanie Grupy Sterującej Uczestnicy spotkań 21.06.2016 Wspólne zwiedzanie miastaSpotkanie inaugurujące projekt

W dniach 18-19 marca 2015 roku, w Göteborgu, odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące międzynarodowy projekt "Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans".

Projekt jest poświęcony wypracowaniu procedur uzgodnień transgranicznych dla planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich nakazanych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Działania objęte projektem stanowią realizację jednego z celów Zintegrowanej Polityki Morskiej UE. Zgodnie z dyrektywą, wszystkie kraje nadbałtyckie mają objąć planami zagospodarowania przestrzennego obszary Bałtyku do roku 2021, w związku z czym wypracowanie zasad sporządzania i uzgadniania tych planów w kontekście transgranicznym jest bardzo istotne. Biorąc pod uwagę specyfikę lokalną i różnice prawne, występujące w każdym z krajów, projekt podzielono na dwie części (studia przypadków).

Pierwszy dotyczy obszaru południowo-zachodniego Bałtyku, gdzie partnerami są: Polska, Szwecja, Niemcy i Dania, drugi Bałtyku centralnego - z partnerami ze Szwecji, Estonii i Łotwy. Uzgodnienia obejmą: żeglugę, rybołówstwo, infrastrukturę i energetykę oraz oddziaływanie na środowisko morskie. Liderem projektu jest Szwedzka Agencja ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej (Swedish Agency for Marine and Water Management - SwAM). Partnerami projektu są przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na obszarach morskich z krajów nadbałtyckich: Niemiec, Polski, Danii, Łotwy, Estonii oraz organizacji: VASAB i HELCOM, a także instytutów badawczych: Nordregio i SYKE. Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jako partner projektu reprezentuje Ministra Infrastuktury i Rozwoju, Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Baltic SCOPE jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (poza programem operacyjnym) na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym ogólna wartość umowy wynosi 2 638 852 EUR. Czas trwania projektu - 24 miesiące.

Wniosek aplikacyjny został zatwierdzony przez Komisję Europejską i planowane jest podpisanie umowy z KE przez Lidera Projektu, reprezentującego wszystkich partnerów przed końcem marca 2015 r. W następnej kolejności Lider Projektu podpisze umowy partnerskie z poszczególnymi partnerami. Dodatkowe informacje na temat projektu Baltic SCOPE dostępne są w języku angielskim na stronie SwAM.

 

Fot. Kat Singer - SwAM