Informacja o wejściu w życie  Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dźwirzynie

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 2516) został przyjęty Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dźwirzynie.
Ww. plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem prawa powszechnie obowiązującym, publikowanym w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 2516:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2516

Dziękujemy wszystkim interesariuszom za udział w procesie planistycznym, który przyczynił się do przyjęcia najbardziej optymalnych rozstrzygnięć planistycznych.


Informacja o wejściu w życie  Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Kołobrzegu

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 2173) został przyjęty Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Kołobrzegu.
Ww. plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem prawa powszechnie obowiązującym, publikowanym w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 2173:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2173

Dziękujemy wszystkim interesariuszom za udział w procesie planistycznym, który przyczynił się do przyjęcia najbardziej optymalnych rozstrzygnięć planistycznych.

PL KOL


Informacja nt. stanu zaawansowania procedury legislacyjnej mającej na celu uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie zostały zgłoszone do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerami: RD647, RD574 i RD644.

Szczegółowe informacje nt. poszczególnych projektów planów dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Kołobrzegu podlega obecnie procedowaniu w ramach rządowego procesu legislacyjnego dla aktów prawnych prowadzonego przez Rządowe Centrum Legislacji. Link do BIP RCL z ww. projektem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362500.


Informacja o zakończeniu procedury sporządzania projektów planów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie przeszły pełną procedurę planistyczną wynikającą z art. 37e ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i zostały przedłożone ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej (obecnie Minister Infrastruktury) celem ich przyjęcia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Dokumentacja przedłożona na potrzeby prac legislacyjnych udostępniona poniżej.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Darłowie:

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Kołobrzegu:

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dźwirzynie:


Działając na podstawie art. 37b i 37c ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169, z późn. zm.) oraz art. 30, w związku z art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przystąpił do sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich w Kołobrzegu, Dźwirzynie oraz Darłowie.

Na skutek zniesienia z dniem 1. kwietnia 2020 r. Urzędu Morskiego w Słupsku, powyższe obszary znalazły się w zakresie kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dokumentacja ww. projektów planów wraz z prognozami odziaływania na środowisko została wyłożona do publicznego wglądu od 25 listopada 2020 r. do dnia do 8 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin i jest dostępna w pokoju nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów wraz z prognozami ooś odbędą się dnia 15 grudnia 2020 r.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń, dyskusje publiczne przeprowadzone zostaną w formie on-line. Transmisja dyskusji odbędzie się na oficjalnym kanale YouTube Urzędu Morskiego w Szczecinie

Link do transmisji dostępny tutaj: https://youtu.be/IEA1MZi7gzI.

Istnieje możliwość czynnego udziału w dyskusji za pośrednictwem czatu znajdującego się na stronie z transmisją, a także zadawania pytań w trakcie spotkania pod nr telefonu: 91 44 03 346.

Dyskusje publiczne rozpoczną się od godziny 9.00:

 • godzina 9.00 - 11.00 – port morski w Darłowie,
 • godzina 11.15 - 13.15 – port morski w Kołobrzegu,
 • godzina 13.30 – 15.00 – port morski w Dźwirzynie.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wcześniejszego zapoznania się z dokumentacją projektów planów przed dyskusjami publicznymi. Istnieje możliwość zgłaszania pytań i sugestii do ww. opracowań - do omówienia na dyskusjach - na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Darłowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Darłowie, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 25 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl
Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r.:

 • a) w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
 • lub
 • b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:
 • a) ustnie do protokołu,
 • b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie (pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin). Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń, dyskusja publiczna przeprowadzoną zostanie w formie on-line; dopuszcza się także osobisty udział w dyskusji - w ograniczonej ilości osób (szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia i udziału w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie).

Załącznik:

Mapa obrazująca obszar projektu


 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dźwirzynie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Dźwirzynie, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 25 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl
Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r.:

 • a) w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
 • lub
 • b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:
 • a) ustnie do protokołu,
 • b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie (pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin). Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń, dyskusja publiczna przeprowadzoną zostanie w formie on-line; dopuszcza się także osobisty udział w dyskusji - w ograniczonej ilości osób (szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia i udziału w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie).

Załącznik:

Mapa obrazująca obszar projektu

 


 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Kołobrzegu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Kołobrzegu, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 25 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl
Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r.:

 • a) w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
 • lub
 • b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:
 • a) ustnie do protokołu,
 • b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie (pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin). Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń, dyskusja publiczna przeprowadzoną zostanie w formie on-line; dopuszcza się także osobisty udział w dyskusji - w ograniczonej ilości osób (szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia i udziału w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie).

Załącznik:

Mapa obrazująca obszar projektu

 

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych: port morski w Darłowie, port morski w Kołobrzegu i port morski w Dźwirzynie oraz o odwołaniu dyskusji publicznych.