05-06-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły


W dniach 13 – 15 czerwca, w Szczecinie, odbędą się Światowe Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), organizowane wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Hasło przewodnie imprezy, wypadającej w roku 70-lecia Międzynarodowej Organizacji Morskiej, brzmi: „IMO 70: Nasze dziedzictwo - lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. To motto będzie towarzyszyć licznym obradom i konferencjom, które odbędą się podczas Światowych Dni Morza. Serdecznie zapraszamy osoby, zainteresowane tematyką morską, które chciałyby wziąć udział w tym wielkim święcie Ludzi Morza, do rejestrowania się na stronie: www.worldmaritimedaypoland.org

Zaproszenie na Światowe Dni Morza, sygnowane przez Ministra Marka Gróbarczyka
Program Światowych Dni Morza 2018


Rejestracja dla uczestników polskich
Rejestracja dla zagranicznych uczestników VIP (oficjalne delegacje rządowe, w szczególności ministerstwa ds. morskich)
Rejestracja dla uczestników zagranicznych (biznes, organizacje pozarządowe, nauka, media)

Spot Światowych Dni Morza (do pobrania):
Wersja polska
Wersja angielska  04-06-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś.

Treść ogłoszenia


  01-06-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W środę, 30 maja, w Niechorzu odbyła się pierwsza konferencja poświęcona projektowi pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po konferencji goście uczestniczyli w terenowej wizji lokalnej, w Trzęsaczu, gdzie można było zobaczyć nowo wybudowaną opaskę i nowe ostrogi brzegowe.

Dla przypomnienia - projekt obejmuje:

 • zabezpieczenie 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem poprzez modernizację grupy ostróg brzegowych i późniejsze wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilania brzegu (ok. 410 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego),

 • zabezpieczenie ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m wybudowana będzie kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych oraz wykonane sztuczne zasilanie brzegu (ok. 195 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego).

Wykonawcą robót budowlanych, związanych z usunięciem i budową ostróg oraz opaski brzegowej, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Termin wykonania robót to 30 października 2018 roku, z przerwą w sezonie letnim (lipiec – sierpień). Wykonawcą prac, związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu, jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Rohde Nielsen A/S z Danii i Hegemann GmbH z Niemiec, natomiast funkcję inżyniera kontraktu dla tego projektu pełni Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A. Wartość całego projektu to ok. 53 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 45 mln zł.


Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża

  30-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Przypominamy Państwu, że od 13 do 15 czerwca br. w Szczecinie odbywać się będą Światowe Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), organizowane wspólnie przez MGMiŻŚ i Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Hasło przewodnie imprezy, wypadającej w roku 70-lecia Międzynarodowej Organizacji Morskiej, brzmi: „IMO 70: Nasze dziedzictwo - lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. To motto będzie towarzyszyć licznym obradom i konferencjom, które odbędą się podczas Światowych Dni Morza. Serdecznie zapraszamy osoby, zainteresowane tematyką morską, które chciałyby wziąć udział w tym wielkim święcie Ludzi Morza do rejestrowania się na stronie: www.worldmaritimedaypoland.org.  23-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Od 16 do 25 maja trwa w Londynie 99. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • opracowanie zakresu uregulowań dla autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS-Maritime Autonomous Surface Ships),
 • środki dla zwiększenia ochrony żeglugi,
 • środki bezpieczeństwa dla statków niekonwencyjnych, uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
 • standardy konstrukcyjne dla statków oparte na celu (GBS - Goal Based Standard) i weryfikacja zgodności przepisów uznanych organizacji w tym zakresie,
 • poprawki do międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code),
 • kodeks dla przewozu więcej niż 12 osób personelu przemysłowego, w zakresie podróży międzynarodowych,
 • zagadnienia związane z radiokomunikacją morską oraz poszukiwaniem i ratownictwem na morzu, w tym kwestia uznania systemu Iridium jako elementu GMDSS i ustalenia dalszych działań w tym zakresie,
 • inne zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo morskie.

W sesji uczestniczył w ubiegłym tygodniu dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, a w tym tygodniu bierze w niej udział jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.  18-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dziś w siedzibie Urzędu gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorza Witkowskiego. Na spotkaniu z kierownictwem Urzędu omawiano m.in. sprawy związane z inwestycjami, prowadzonymi aktualnie przez Urząd Morski w Szczecinie, w tym stan zaawansowania projektu, związanego z modernizacją toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m i kwestię możliwości znalezienia ewentualnych dodatkowych środków na to zadanie. Oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w projekcie, są teraz analizowane przez komisję przetargową. Wiceminister Witkowski podkreślił, że realizacja tej inwestycji jest niezwykle istotna dla resortu i kluczowa dla całego naszego regionu. Dzięki niej zwiększy się maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a dzięki poszerzeniu toru zwiększy się bezpieczeństwo przy mijaniu się statków. Zostanie także zapewniona dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do Szczecina. Przede wszystkim jednak, zwiększy się ilość przeładunków w porcie i zapewniona zostanie możliwość jego dalszego rozwoju.


 Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego

  18-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Wczoraj, tj. 17 maja, podpisano umowę na tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Będą to przede wszystkim bieżące prace na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, a także na torach podejściowych do portu w Trzebieży. Kubatura urobku do wybrania to ok. 418 tys. metrów sześciennych. Wykonawcą robót, wyłonionym w ramach postępowania przetargowego, jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. z Gdańska oraz Van den Herik Kust-en Oeverwerken B. V. z Holandii. Koszt robót to ok. 15,2 mln zł, a termin wykonania - połowa sierpnia tego roku.

To ostatni raz, kiedy zadanie to realizujemy z bieżących środków budżetowych Urzędu, bowiem dzięki ustanowieniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” już od przyszłego roku bieżące roboty pogłębiarskie będą finansowane z zagwarantowanych w programie środków finansowych na ten cel.


 Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych

  17-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W tym tygodniu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.499.198,06 zł, a wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich 2.957.207,52 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.  14-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, zamieszczonym w BIP Urzędu w zakładce: „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 30.05.2018 r., do godziny 14:00.  10-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dziś, tj. 10 maja 2018 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Złożone przez wykonawców oferty będą teraz szczegółowo analizowane i sprawdzane przez komisję przetargową.

Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.


Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego

  07-05-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, odbyła się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną”. Przy nabrzeżach Bazy można było nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie: stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planetę”, „Syriusza”, „Galaktykę” i „Lucynkę”. Gości oprowadzali pracownicy, którzy z pasją opowiadali o pracy na jednostkach, pływających pod biało-czerwoną banderą. Wielkie zainteresowanie i emocje wzbudził widowiskowy pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Wśród atrakcji czekających na zwiedzających, był także pokaz wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych


Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną

  30-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Do poniedziałku, 7 maja, potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym na tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. To ostatni raz, kiedy zadanie to zostanie zrealizowane z bieżących środków budżetowych Urzędu, bowiem dzięki ustanowieniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” już od przyszłego roku bieżące roboty pogłębiarskie będą finansowane z zagwarantowanych w programie środków finansowych na ten cel.  27-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W najbliższą środę, 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, w godz. 9:00 - 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie odbędzie się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną". Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, pod auspicjami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 - 2021. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Przy nabrzeżach Bazy będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.  25-04-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (w tym także dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie), natomiast jako dzień pracy wyznaczony został 19 maja 2018 roku.  24-04-18      Mirosław Kopiczko      Artykuły

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami, przygotowanymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na temat Światowych Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), które odbędą się w Szczecinie, w dniach 13 - 15 czerwca br. Obchody tego święta są organizowane przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Wszystkie informacje, a także formularze rejestracyjne, znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://worldmaritimedaypoland.org.
Strona jest również dostępna w j. polskim, j. hiszpańskim, j. francuskim i j. rosyjskim. Obecnie trwa już rejestracja uczestników.
Oficjalnym hasztagiem wydarzenia jest #PolskaMorska, natomiast w j. angielskim – #MaritimePoland.
Ulotki informacyjne oraz wstępny program obchodów znajdą Państwo także na naszej stronie – banner „World Maritime Day Parallel Event 2018”.