Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".

12,5 dla Szczecina – aktualności

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716, z późn. zm.), z tą datą zostaje uruchomiony teleinformatyczny system REJA24, na potrzeby rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Oddanie do użytku systemu REJA24 umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom realizację obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających (jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m), w formie elektronicznej.

Zgodnie z ustawą, organami rejestrowymi są starostowie (także prezydenci miast na prawach powiatu) oraz wyznaczone związki sportowe: Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. W rejestrze rejestrowane będą jachty i inne jednostki pływające o długości do 24 m, żaglowe i motorowe, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu, rekreacji albo połowu ryb, które uprawiają żeglugę na wodach śródlądowych lub morskich. Udostępniany system REJA24 stanowi narzędzie, które ułatwi proces rejestracji oraz umożliwi dokonanie rejestracji, a także aktualizację danych w rejestrze, poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu. W wyniku wdrożenia systemu wydawane będą dokumenty rejestracyjne o ujednoliconym wzorze, zawierające podstawowe informacje o jednostce, zabezpieczone przed podrobieniem (a nawet zamoczeniem), stanowiące jednocześnie dowód własności jednostki. W konsekwencji, powstanie mechanizm utrudniający powtórną legalizację skradzionych jednostek czy silników zaburtowych, co wspomoże wykrywanie i ściganie sprawców tych czynów. Dzięki wdrożeniu systemu REJA24 zainteresowani będą mieli stały, całodobowy dostęp do rejestru. Ma on ma również wspomóc skuteczne działanie służb ratunkowych.Dziś, tj. 31 lipca, gościliśmy przedstawicieli szczecińskich mediów, którym pokazaliśmy stan zaawansowania prac w projekcie „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”. Dziennikarze zobaczyli pracującą na torze pogłębiarkę „Amazone”, która do końca czerwca wydobyła już około 3,4 mln metrów sześciennych urobku, odkładając go w miejscu, gdzie powstanie jedna z dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. O inwestycji opowiadał mediom kierownik projektu, Paweł Szumny, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych.

Wizyta mediów na terenie inwestycji związanej z pogłębianiem toru Wizyta mediów na terenie inwestycji związanej z pogłębianiem toru Wizyta mediów na terenie inwestycji związanej z pogłębianiem toru

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: Zawiadomienia i obwieszczenia

Z wykazem oraz treścią wniosków można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 346, 091 44 03 268).

Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.

Mapa obrazująca obszar projektu planu:
Regaty Nostrimaris

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Mrzeżynie

Po raz kolejny współpraca dwóch największych w regionie muzeów oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie przyniosła interesujące efekty. Tym razem podczas inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra” zostały wydobyte unikatowe zabytki, związane z jednej strony z historią II wojny światowej, z drugiej – dziejami stolicy województwa i najbliższej okolicy.

Efekty prowadzonych od ponad roku prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście – Szczecin nie raz już zaskakiwały. Standardowe działania techniczne zaowocowały uratowaniem wielu, nierzadko niezwykle cennych, zabytków techniki militarnej i morskiej. Po elementach niemieckiego pancernika kieszonkowego Lutzow, zbombardowanego przez Królewskie Siły Powietrzne w kwietniu 1945 r. przyszedł czas na wojskowe kutry patrolowe oraz… okręty podwodne.

Unikatowe zabytki z toru wodnego Unikatowe zabytki z toru wodnego Unikatowe zabytki z toru wodnego

Wczoraj, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne (drugie warsztaty robocze), w ramach zadania pn. „Projekt planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych grup interesów (energetyka wiatrowa, działalność wydobywcza, środowisko rybackie), przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe. Celem spotkania było zaprezentowane dotychczas zrealizowanych prac oraz dyskusja dotycząca planowanych działań ochronnych na morskim obszarze Natura 2000 Ławica Słupska. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Dziękujemy wszystkim za czynny udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne warsztaty, o których terminie będziemy Państwa informować.

Spotkanie konsultacyjne Spotkanie konsultacyjne Spotkanie konsultacyjne


W najbliższą sobotę, 27 czerwca, w Sopocie odbędą się kolejne regaty, w ramach promocji projektu „NOSTRIMARIS - Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. W poprzednich sezonach regaty nosiły nazwę Nostrimaris Polska Ekstraklasa Żeglarska, natomiast w tym sezonie zmieniają nazwę na Nostrimaris Cup. Dla publiczności na lądzie przewidziane są liczne atrakcje, w tym m.in. zajęcia i animacje edukacyjno – sprawnościowe.Regaty Nostrimaris Regaty Nostrimaris Regaty Nostrimaris

Na podstawie § 20 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) do dnia 30 czerwca 2020 r., w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje statkami pasażerskimi w żegludze krajowej, w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim, lub statkami żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób – danym statkiem można przewozić, w tym samym czasie, jeżeli pozwala na to dokument bezpieczeństwa statku, nie więcej niż 12 pasażerów, a w przypadku gdy statek, zgodnie z dokumentem bezpieczeństwa statku, może przewozić ponad 23 pasażerów, nie więcej niż wynosi połowa dopuszczalnej liczby pasażerów określona w dokumencie bezpieczeństwa statku.

Od dnia 1 lipca 2020 r., na mocy wyżej wskazanego przepisu, ograniczenie nie obowiązuje.

Tekst Rozporządzenia z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


W tym roku z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, o marynarzach i sytuacji, w jakiej się znaleźli należy mówić szczególnie głośno. Szacuje się, że ok. 200 000 marynarzy utknęło na statkach z powodu pandemii koronawirusa, a ograniczenia w podróżowaniu i blokady na całym świecie wciąż uniemożliwiają im ukończenie kontraktów – informuje Międzynarodowa Izba Żeglugi ICS i jednocześnie ostrzega, że więcej pracowników znajdzie się w tej sytuacji, jeśli rządy nadal nie będą ułatwiać zmiany załóg. Wielu z tych marynarzy będzie doświadczać niekorzystnego wpływu na ich zdrowie psychiczne i ograniczoną zdolność do bezpiecznego wykonywania swoich zadań w obliczu rosnącego przemęczenia.

„Na całym świecie jest 1,2 miliona marynarzy przebywających na pokładach 65 tysięcy statków. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy podmiany załóg zostały całkowicie wstrzymane. Oznacza to, że załoga nie była w stanie zejść na ląd ani wejść na pokład statku w porcie i warunki zatrudnienia musiały zostać przedłużone” – podkreśla sekretarz generalny ICS, Guy Platten, w komunikacie prasowym.

Przesłanie Sekretarza Generalnego IMO

Jeszcze do 15 czerwca potrwa budowa nowej opaski brzegowej w Pogorzelicy. Później, zgodnie z umową, do 15 września nastąpi przerwa w robotach, które, po wznowieniu, zakończą się w połowie listopada. Aktualnie odbywają się dostawy kamieni, układana jest już także geowłóknina i sam narzut kamienny. Inwestycja jest realizowana w ramach wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich”, a jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hydrobud z Ustronia Morskiego. Koszt inwestycji to niemal 7 milionów złotych.

Budowa opaski brzegowej w Pogorzelicy Budowa opaski brzegowej w Pogorzelicy Budowa opaski brzegowej w Pogorzelicy

Urząd Morski w Szczecinie oraz Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w konsorcjum z MEWO S.A., przy współpracy z firmą Przyrodnicy24, zapraszają na drugie warsztaty robocze, w ramach zadania pn. „Projekt planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”. Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2020 r., w godz. 10:00 – 15:00, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13b, w Słupsku. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy i zachęcenie Państwa do czynnego udziału w pracach nad utworzeniem planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska. Aktualne informacje, dotyczące realizacji projektu, są dostępne na stronie internetowej www.natura2000umsl.eu


Zawiadomienie


Informujemy, że z dniem 8 czerwca br. Wydział Dokumentów Marynarzy przywraca możliwość osobistego załatwiania spraw, w pełnym zakresie. Biura przyjęć interesantów WDM w Szczecinie są czynne w zwykłych godzinach, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 14:00. Wizyta w biurze przyjęć w Słupsku jest możliwa, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Kasa w budynku Kapitanatu Portu Szczecin jest czynna w godzinach od 8:00 do 13:00, płatności w kasie można dokonywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, przez terminale płatnicze.
Osoby składające wnioski w Słupsku mogą dokonać płatności bezgotówkowej na miejscu - stanowisko obsługi jest wyposażone w terminal płatniczy. Przypominamy Państwu o obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas wizyty w Urzędzie.

Wnioski o wydanie lub odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych (dyplomów, świadectw) można składać również drogą pocztową albo elektroniczną, poprzez platformę ePUAP (skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP).
Szczegółowe informacje: Dokumenty Marynarzy.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu ”Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, którą będziemy przygotowywać raz w miesiącu, w formie krótkiego newslettera.

12,5 dla Szczecina – newsletter