W dniach 11 - 12 października odbywa się w Szczecinie Kongres Polska Bezpieczna, którego głównym elementem jest konferencja Security Forum Szczecin. Wydarzenie jest objęte patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a zorganizowane zostało we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Sejmową Komisją Obrony Narodowej i Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Kongres Polska Bezpieczna ma na celu upowszechnianie wiedzy o aktualnym stanie bezpieczeństwa naszego państwa, także w aspekcie bezpieczeństwa infrastruktury morskiej, oraz promowanie postaw patriotycznych. W wydarzeniu uczestniczą również pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Program kongresu


Od wtorku, 2 października, trwa w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie 38. konferencja państw Porozumienia Bałtyckiego (Baltic Memorandum of Understanding), w której uczestniczą przedstawiciele Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Szwecji i Polski. Spotkanie, podczas którego omawiane i uzgadniane są warunki przewozu towarów niebezpiecznych statkami typu ro-ro na Morzu Bałtyckim, zakończy się 4 października przyjęciem raportu, który posłuży do wprowadzenia ewentualnych zmian w treści porozumienia, stanowiącego o alternatywnych, dla Kodeksu IMDG, warunkach przewozu towarów niebezpiecznych.

Więcej informacji o Porozumieniu Bałtyckim znajdą Państwo tutaj.

38. sesja Baltic MoU 38. sesja Baltic MoU 38. sesja Baltic MoU

W piątek, 28 września, w gmachu Czerwonego Ratusza, odbyło się u uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie a wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich, w ramach inwestycji ”Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv. W uroczystości wzięli udział Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk, oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński.

Pre-umowę na realizację tego projektu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w czerwcu 2016 roku, rok później został złożony wniosek o dofinansowanie, a w grudniu ubiegłego roku podpisano już z CUPT-em umowę o dofinansowanie projektu. Projekt będzie realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld. Wartość kontraktu, który dziś został podpisany z wykonawcą inwestycji, belgijsko-holenderskim konsorcjum firm Dredging International i Van Oord Dredging and Marine Contractors, to ponad 1 mld 336 mln złotych, a termin wykonania prac to 42 miesiące od momentu podpisania umowy.

Dla przypomnienia, ta długo wyczekiwana przez całą szczecińską branżę gospodarki morskiej inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Dzięki niej maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.


 Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra Podpisanie umowy na pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra

W dniach 26-28 września Urząd Morski w Szczecinie był gospodarzem spotkań grup roboczych Planning Forum i Monitoring and Evaluation for Selected National Processes odbywających się cyklicznie w siedzibach poszczególnych partnerów projektu Pan Baltic Scope. W spotkaniach wzięli udział specjaliści z zakresu morskiego planowania przestrzennego z Polski, Szwecji, Finlandii, Łotwy, Estonii, Danii i Niemiec, a także pracownicy organizacji pan-bałtyckich takich jak VASAB, Nordregio i SYKE.

Grupa robocza Planning Forum stanowi platformę współpracy w zakresie ogólnych i szczegółowych zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym obszarów morskich, zidentyfikowanych przez ograny planistyczne państw nadbałtyckich i organizacje regionalne.

W ramach grupy roboczej Monitoring and Evaluation for Selected National Processes prowadzona jest ocena procesu planistycznego w Polsce i na Łotwie. Szczegółowo badane są cele planowanie przestrzennego wyznaczone przez oba kraje i trwają prace nad przygotowaniem wskaźników, które w przyszłości będą służyły zbadaniu czy założone cele zostały osiągnięte.

Więcej informacji nt. działań podejmowanych w ramach projektu Pan Baltic Scope znajdą Państwo na stronie www.panbalticscope.eu

 Spotkanie w ramach projektu Pan Baltic Scope Spotkanie w ramach projektu Pan Baltic Scope Spotkanie w ramach projektu Pan Baltic Scope

Odnosząc się do opublikowanego dziś na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli raportu NIK-u, na temat infrastruktury dostępowej do portów morskich, Urząd Morski w Szczecinie, w odniesieniu do zarzutów dotyczących dostępności portu w Szczecinie, informuje, że kontrolą, której wyniki opublikowano w raporcie, objęty był okres od 2014 do połowy 2017 roku. Nakłady środków finansowych, przeznaczanych na bieżące prace czerpalne na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, od 2016 roku były na wystarczającym poziomie, a w tym roku „zaległości” na torze zostały zniwelowane i uzyskano jego pełną drożność. Na prace pogłębiarskie w 2018 roku Urząd Morski w Szczecinie wydał już ponad 17 mln złotych. Istnienie ograniczeń, w postaci wprowadzenia na krótkich odcinkach toru ruchu jednokierunkowego i redukcji prędkości statków, nie wynika z niedostatków w robotach pogłębiarskich, ale ze specyfiki akwenu na tych odcinkach.

Dodatkowo, w grudniu 2017 roku, Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, podpisał Uchwałę nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028”. Program będzie finansowany z budżetu państwa, a ogólna kwota środków w całym okresie jego realizacji wyniesie 237 mln 967 tys. złotych. Celem programu jest trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry. W przyszłym roku na ten cel przeznaczono ok. 22 mln złotych.

Ponadto, do końca września zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich, w ramach inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.


Dzisiaj w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz pogłębiarskich, związanych z inwestycją pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy”. Wykonawcą tego zadania zostało, wyłonione w postępowaniu przetargowym, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska oraz Hegemann GmbH z Niemiec, za kwotę 5.927.370,00 złotych.

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie toru podejściowego do Stepnicy (od stawy 24 do głowic falochronów basenu Kolejowego) wraz z obrotnicą, w związku ze zwiększeniem ich głębokości do 4,5 m. Zgodnie z harmonogramem, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2019 roku. Porozumienie o dofinansowaniu projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, zostało podpisane w marcu tego roku. Szacunkowy koszt całego projektu to ok. 6,3 mln zł, z czego środki UE to ok. 5,3 mln zł.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcie Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcie Podpisanie umowy z wykonawcą robót w stepnickim porcie

W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa na budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy. Wykonawcą zadania zostało, wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. ze Szczecina, za kwotę 1.948.000,00 zł. Termin wykonania prac budowlanych to koniec listopada br.

Wykonawca zbuduje falochron wyspowy, niemający połączenia z lądem. Prostoliniowa konstrukcja falochronu o długości około 95 m usytuowana będzie, w przybliżeniu, na linii północny zachód – południowy wschód. Funkcją obiektu będzie wyłącznie osłona basenu przed falowaniem i przed wypłycaniem akwenu. Nie przewiduje się wykorzystania budowli do postoju jednostek pływających oraz wstępu ludzi. Stały falochron osłonowy zostanie wykonany jako grodza z dwóch równoległych stalowych ścianek szczelnych, wypełnionych zasypem piaszczystym i zwieńczonych płytą żelbetową z parapetem osłonowym. Na konstrukcji falochronu zostaną zainstalowane dwa rodzaje oświetlenia ostrzegawczego:

- ostrzegawcze światło nawigacyjne, oznakowujące głowicę falochronu,
- punktowe światła oświetlające zewnętrzną, pionową ścianę parapetu falochronu, aby sygnalizować jednostkom pływającym obecność długiego obiektu liniowego w porze nocnej.

W dniach 11 – 14 września, w Bordeaux, odbywa się 16. forum użytkowników korzystających ze sprzętów i rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej FEMME 2018.

Podczas kilkudniowej konferencji uczestnicy (m.in. przedstawiciele administracji rządowych, ośrodków naukowo-badawczych, firm komercyjnych) mają okazję wymieniać swoje doświadczenia i zapoznawać się z nowymi technologiami i instrumentami pozwalającymi na prowadzenie różnego rodzaju pomiarów oceanograficznych. Służą one m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa nawigacji statków, mogą także być narzędziem do bezpiecznego i efektywnego wytwarzania energii typu offshore czy badania i wykorzystywania zasobów dna morskiego.

W konferencji uczestniczy, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego, Zenon Kozłowski.

Program konferencji FEMME 2018W poniedziałek, 10 września, w gdyńskim porcie odbyły się pokazowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze i rozlewowe LNG. Ich organizatorami byli: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Celem ćwiczeń było, przede wszystkim, sprawdzenie bezpieczeństwa rozwiązań technicznych dla bunkrowania statków LNG. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie reprezentował, jako obserwator ćwiczeń, jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej informacji o ćwiczeniach znajdą Państwo tutaj.Przedstawiciele najważniejszych firm oraz organizacji z branży morskiej i transportowej spotkają się w dniach 6 -7 września w Szczecinie, podczas tegorocznej edycji Baltic Ports Conference. Wydarzenie, organizowane przez Baltic Ports Organization oraz Port Szczecin-Świnoujście, od lat stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami sektora morskiego z regionu Morza Bałtyckiego, a także całej Europy.

Spotkanie skupi się na najważniejszych zagadnieniach istotnych dla rozwoju sektora morskiego na Bałtyku i w Europie, poczynając od analizy sytuacji na rynku i jej wpływu na transport morski, poprzez analizę instrumentów finansowych, wspierających rozwój infrastruktury portowej, a kończąc na funkcji portów jako hubów energetycznych.

W konferencji uczestniczy dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, wraz ze swoim zastępcą ds. inspekcji morskiej, Przemysławem Lenardem.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.balticportsconference.comInformujemy Państwa, że w postępowaniu przetargowym na budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy wpłynęły cztery oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.Informujemy Państwa, że w drugim postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – pogłębiarskich w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” wpłynęły 2 oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.W poniedziałek, 27 sierpnia, zostało podpisane porozumienie o dofinansowaniu projektu „Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, zgłoszonego przez nas do realizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Porozumienie podpisali: Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt obejmuje zakup pięciu jednostek pływających:

 • dwóch łodzi pneumatycznych RIB (Rigid Inflatable Boat), służących do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli akwenów oraz współdziałania z innymi służbami w akcjach ratowniczych,
 • hydrograficznej łodzi RIB wraz z wyposażeniem do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych,
 • stawiacza pław, przeznaczonego do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego,
 • szalandy z refulatorem do eliminowania wypłyceń i utrzymywania na torach wodnych wymaganych parametrów.

Zadaniem nowych jednostek będzie zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach administrowanych przez UMS. Całkowity koszt projektu to ok. 18,8 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ok. 16 mln złotych. Projekt zostanie zrealizowany w trybie „Zaprojektuj i zbuduj” do końca 2019 roku.Dziś w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”. Funkcję tę będzie pełnić, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma IdeaConcept Jacek Hawrylczak z Zielonej Góry, za kwotę 237 390,00 zł brutto.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu tego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w maju tego roku. Będzie on realizowany do końca 2019 roku.


Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu

W piątek, 17 sierpnia, w Świnoujściu, odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono zaawansowanie projektu pn. "Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (POIS.03.02.00-00-0008/17), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020. Dwie siostrzane jednostki są budowane dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska. Będą pełnić, przede wszystkim, funkcję lodołamaczy, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych, jak również funkcję ratowniczą i przeciwpożarową. W czerwcu i w lipcu odbyły się próby modelowe oraz manewrowe statków, które zoptymalizowały wymagane parametry, takie jak właściwości manewrowe, poprawność doboru układów napędowych czy też kształtu kadłuba. Wartość kontraktu na budowę jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych, a odbiór planowany jest na czerwiec 2020 roku.


Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych