Dyrektor Urzędu Morskiego zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki I. etapu prac nad sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży – Studia uwarunkowań.

Spotkania odbędą się:


     dnia 2. marca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, w Sali Kameralnej (ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Świnoujściu,


     dnia 5. marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Szczecinie,


     dnia 7. marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Porcie Jachtowym w Dziwnowie, w sali konferencyjnej (ul. Żeromskiego 30, Dziwnów) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Dziwnowie,


     dnia 8. marca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Policach,


     dnia 8. marca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Trzebieży,


W trakcie spotkań Wykonawca Studiów uwarunkowań zaprezentuje wstępne wersje dokumentów. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat.

Jednocześnie informujemy, że opracowania dostępne są TU .

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ww. studiami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie spotkania

Prosimy także o potwierdzenie udziału w spotkaniu, najpóźniej do dnia 23. lutego br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


We wtorek, 6 lutego, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyły się dwa spotkania poświęcone prezentacjom założeń do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego. Miały one na celu przedstawienie wstępnych wersji dokumentów i dyskusji nad ich zawartością ze zgromadzonymi uczestnikami. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni, Regionalnego Zarządu Infrastruktury, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wolińskiego Parku Narodowego, samorządów terytorialnych, jednostek naukowych, lokalnych stowarzyszeń rybackich i środowiskowych, a także osoby prywatne.

Wnioski i uwagi do wymienionych dokumentów niewniesione podczas spotkania prosimy kierować pisemnie do dnia 20 lutego br. pocztą tradycyjną, na adres Urzędu Morskiego w Szczecinie lub mailowo na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prezentowane dokumenty dostępne są do wglądu w zakładce Plany Morskie.

Następnym etapem prac planistycznych, podczas którego odbędą są konsultacje społeczne, jest prezentacja koncepcji planów, przewidywana na przełomie marca i kwietnia br. Ukończenie prac nad projektami planów zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego planuje się na koniec 2018 roku.


Spotkania w sprawie założeń do planów Spotkania w sprawie założeń do planów Spotkania w sprawie założeń do planów

Informujemy Państwa, iż w związku z nowelizacją Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) od 1 stycznia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie utracił kompetencje w zakresie wydawania decyzji zwalniających od zakazów wykonywania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią robót oraz czynności, wymienionych w art. 88 l ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.).

W sprawach zabudowy i zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (a takim obszarem jest obszar pasa technicznego) należy zwrócić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


W sobotę, 3 lutego, w toruńskim Ratuszu Staromiejskim odbyło się piąte posiedzenie Konwentu Morskiego, utworzonego z inicjatywy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka. Gośćmi specjalnymi byli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta - Adam Kwiatkowski, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów - Jacek Sasin oraz wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Jerzy Materna. Zadaniem konwentu jest opiniowanie kluczowych kierunków działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przedkładanie projektów koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo. W skład forum eksperckiego, zrzeszającego ludzi morza, wchodzą przedstawiciele szeroko pojętego środowiska specjalistów morskich różnych branż. W obradach, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uczestniczył jego zastępca ds. technicznych - Paweł Szumny.


SPiąte posiedzenie Konwentu Morskiegoh Piąte posiedzenie Konwentu Morskiego Piąte posiedzenie Konwentu Morskiegoh

We wtorek, 30 stycznia, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się spotkanie, poświęcone prezentacji obowiązującej procedury tworzenia planów zagospodarowania polskich obszarów morskich oraz efektów wstępnych prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego. Prezentacje kierowane były do przedstawicieli organów i instytucji występujących, zgodnie z przepisami Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w roli organów uzgadniających i opiniujących projekty tych planów. Istotą spotkania było omówienie przyszłych procedur i oczekiwanego stopnia zaangażowania w opracowywanie dokumentów planistycznych, sporządzanych dla poszczególnych obszarów morskich. Zaprezentowano zasady opracowania i stan zaawansowania poszczególnych planów.

Na przykładzie opracowywanych przez Urząd Morski w Szczecinie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego omówiono założenia leżące u podstaw podziału obszarów na wydzielone akweny, dla których w planach ustala się funkcje podstawowe i dopuszczalne oraz rozstrzyga się o sposobach użytkowania i dopuszczalności wznoszenia obiektów konstrukcji i urządzeń, a także ich parametrach.

Na przykładzie obu planów wskazano przyjęte kierunki zagospodarowania wyodrębnionych akwenów uwzględniając funkcje: żeglugi, rybołówstwa, turystyki, wydobywania surowców, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i obronności kraju.

Podobnymi planami objęto również morze terytorialne i polską wyłączną strefę ekonomiczną, a Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przystąpił równolegle do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Trzebieży i Dziwnowie.

Przewiduje się podobne prezentacje, a także dyskusje publiczne każdego z planów z udziałem samorządów terytorialnych, zainteresowanych osób i podmiotów gospodarczych, a także stowarzyszeń i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

Prezentacja, która miała miejsce podczas spotkania jest dostępna tutaj


Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich

Rozpoczyna się budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej (SIPAM). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło właśnie pierwszy przetarg na zarządzanie projektem.

Celem projektu SIPAM jest stworzenie rozwiązania gwarantującego każdemu użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych, dotyczących obszarów morskich w jednolitym formacie, zapewniającym wzajemną spójność. System usprawni działania administracji morskiej oraz podmiotów zewnętrznych poprzez szybki dostęp do jednolitych danych przestrzennych oraz ich łatwe wyszukiwanie. Dane będą dostępne przez geoportal administracji morskiej. Dzięki budowie SIPAM możliwe będzie znaczące usprawnienie procesu aktualizacji danych w PRG oraz uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne, zgodnych ze standardami OGC.

Projekt SIPAM jest kolejnym krokiem związanym z szeregiem działań, podejmowanych zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym, dotyczących wdrażania dyrektywy INSPIRE oraz jej implementacji przez ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej. Rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie, a wynikające wprost z dyrektywy INSPIRE, sprawiają, że projekt SIPAM będzie interoperacyjny na poziomie różnych projektów, realizowanych zgodnie z tą dyrektywą w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (np. geoportal.gov.pl, geoserwis.gdos.gov.pl, inspire.gios.gov.pl, geo.stat.gov.pl).

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z Urzędami Morskimi w Szczecinie, Gdyni i Słupsku. Całość ma być gotowa za niecałe 3 lata.

Postępowanie przetargowe na "Zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe i odbiór projektu System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” ogłoszono na stronie BIP MGMiŻŚ.

Źródło: portal geoinformacyjny gisplay.pl


Polskie Obszary Morskie

W lutym, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbędą się jednodniowe warsztaty z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA, skierowane do szeroko rozumianego przemysłu morskiego i administracji morskiej. Obejmą one zagadnienia związane z unijnymi regulacjami, dotyczącymi MRV (monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla ze statków), recyclingiem statków, wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie bunkrowania LNG, Konwencją Ballast Water Management oraz regulacjami, dotyczącymi PRF (portowych urządzeń odbiorczych).

Warsztaty odbędą się 20 lutego 2018 roku, w gmachu Czerwonego Ratusza, przy pl. Stefana Batorego 4, w sali konferencyjnej 118.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, ewentualnych zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Dyrektora Urzędu (tel. 91 44 03 508 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Agenda warsztatów

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki kolejnego etapu prac nad sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego – Założenia do planów.

Spotkania odbędą się:

     dnia 6. lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Założeń do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego,


     dnia 6. lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Założeń do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego.


W trakcie spotkań Wykonawcy Założeń do planów zaprezentują wstępną wersję obu dokumentów. Możliwe będzie zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat oraz wskazanie ewentualnych błędów i nieścisłości w ich treści.

Jednocześnie informujemy, że obie wersje Założeń do planów wraz z rysunkami, dostępne są TU.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z dokumentami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie wymienionych spotkań.

Prosimy także o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu, najpóźniej do dnia 31. stycznia br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wczoraj (24 stycznia) otwarto oferty, które wpłynęły do Urzędu w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” wraz z wykonywaniem nadzoru i monitoringu przyrodniczego. Komisja przetargowa zajmie się teraz analizą dwóch ofert, które złożono w tym postępowaniu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTDziś (25 stycznia) w Warszawie odbywa się Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, pod honorowym patronatem m.in. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka. Uczestniczy w nim także Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jest to jednodniowe wydarzenie w formule konferencji wraz z towarzyszącą wystawą, którego celem jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej RP. Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmuje m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej MW oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: http://www.fbm.ztw.pl/


Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

W środę, 17 stycznia, w Gdyni, zostały podpisane "Plany współpracy na 2018 rok” pomiędzy urzędami morskimi a Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Instytucje reprezentowali: BHMW - komandor Andrzej Kowalski, MOSG – komandor Piotr Patla, Urząd Morski w Szczecinie – zastępcy dyrektora: Przemysław Lenard i Zenon Kozłowski, Urząd Morski w Gdyni - dyrektor Wiesław Piotrzkowski, Urząd Morski w Słupsku – zastępca dyrektora, Maciej Jeleniewski. Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.


Podpisanie planów współpracy z BHMW i MOSG na 2018 rok Podpisanie planów współpracy z BHMW i MOSG na 2018 rok Podpisanie planów współpracy z BHMW i MOSG na 2018 rokPrzedstawiamy Państwu informację na temat naborów, prowadzonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunek „Rybactwo”, dostępny na Wydziale Nauk o Środowisku UWM.

Studiuj Rybactwo - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w OlsztynieW czwartek, 11 stycznia, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Morza 2018, z udziałem wiceminister Anny Moskwy. Przedstawiciele resortu zaprezentowali na nim stan przygotowań do tego niezwykle ważnego i prestiżowego wydarzenia, organizowanego przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Impreza odbędzie się w Szczecinie, w dniach 13-16 czerwca br.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele zarządów morskich portów, uczelni morskich, firm branżowych, a także Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zebrani dyskutowali m.in. o przedstawionych przez MGMiŻŚ propozycjach tematów wiodących, wynikających z hasła przewodniego tegorocznych obchodów: „IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga morska dla lepszej przyszłości”. Rok 2018 będzie bowiem rokiem obchodów 70-lecia istnienia IMO. Przedstawiciele resortu wyrazili przekonanie, że wydarzenie wpisze się także w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również będzie stanowić bardzo dobrą okazję do promocji wizerunku naszego kraju za granicą oraz polskiego potencjału w sektorze związanym z gospodarką morską.


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (mgm.gov.pl) Komitet Organizacyjny Światowych Dni Morza 2018 Komitet Organizacyjny Światowych Dni Morza 2018Jak podaje portal „GazetaPrawna.pl”, powołując się na dane Ministerstwa Rozwoju, Urząd Morski w Szczecinie jest w tej chwili jednym z liderów wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Wartość umów o dofinansowanie, podpisanych do końca 2017 roku, to ponad 1 mld 600 mln złotych. Ze względu na realizowane inwestycje infrastrukturalne, Urząd jest przede wszystkim beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale korzystamy także ze wsparcia środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (przy tzw. projektach miękkich).

http://biznes.gazetaprawna.pl/galerie/1097079,duze-zdjecie,1,podzial-srodkow-unijnych-w-polsce.htmlW ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez REMONTOWĄ Shipbuilding S.A. z Gdańska, za cenę ok. 213 mln złotych. Zgodnie z przepisami, dokumentacja przetargowa zostanie teraz skierowana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnej weryfikacji będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

Inwestycja jest realizowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i obejmuje budowę dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych. Koszt całego projektu to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł. Jednostki powinny być gotowe do czerwca 2020 roku.