Urząd Morski w Szczecinie przypomina o konieczności zachowania obostrzeń  w zakresie przemieszczania się osób, określonych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658 z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 wyżej przywołanego rozporządzenia, w okresie do 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą - także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje także jej morskie obszary, zatem należy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania przywołanych przepisów także na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym (dotyczy to również jednostek rekreacyjnych).

Przypomina się, że na podstawie art.  48a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) za niezastosowanie się do ustanowionych w stanie epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeń  państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny nakładają kary pieniężne w wysokości do 30 000 zł.

Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych: port morski w Darłowie, port morski w Kołobrzegu i port morski w Dźwirzynie oraz o odwołaniu dyskusji publicznych.

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii zawieszona została procedura wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie zaplanowana na okres od 2 kwietnia 2020 r. do 14 maja 2020 r. Odwołane zostają również dyskusje publiczne zaplanowane na dzień 16 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat dalszych kroków związanych ze sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla ww. portów morskich będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 91), z dniem 1 kwietnia 2020 r. został zniesiony Urząd Morski w Słupsku, a jego zadania na obszarze obejmującym morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41′56,70′′ długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do zachodniej granicy państwa przejął Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W związku z powyższym powiadamiamy, że wszystkie postępowania wszczęte przez Urząd Morski w Słupsku dotyczące spraw znajdujących się obecnie w granicach właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (obszar w granicach województwa zachodniopomorskiego) prowadzi Urząd Morski w Szczecinie. Zatem wszyscy zainteresowani, zarówno osoby fizyczne, prawne i inne podmioty, które współpracowały z Urzędem Morskim w Słupsku powinny kontaktować się obecnie z Urzędem Morskim w Szczecinie.

Wobec powyższego prosimy o załatwianie spraw, a zwłaszcza o właściwe kierowanie korespondencji i wniosków. Jednocześnie informujemy, że w dotychczasowej siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku znajduje się biuro podawcze Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jednakże, wobec ogłoszenia stanu epidemii i wprowadzenia szeregu obostrzeń informujemy, że załatwianie spraw w Urzędzie, poza niezbędnymi (np. dokumenty marynarzy), może być realizowane tylko w formie telefonicznej, poprzez platformę ePUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Nie jest możliwe osobiste składanie dokumentów do kancelarii Urzędu (biura podawczego w Słupsku) .

30 marca br. Wojciech Zdanowicz, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał umowę na budowę opaski brzegowej w Pogorzelicy. Inwestycja w ramach wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich” obejmie przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie kamiennej, narzutowej opaski brzegowej. Wykonawcą zadania zostało wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hydrobud z Ustronia Morskiego. Inwestycja będzie kosztować 6 mln. 976 tys. zł. , a zrealizowana ma być do 16 listopada 2020 roku.Podpisanie umowy na budowę opaski brzegowej w Pogorzelicy

Trzy inwestycje prowadzone w ramach „Modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” uzyskały pozwolenie na budowę. Wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc, podpisał decyzje zezwalające na: budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych, przebudowę (regulację) naturalnych, nieumocnionych skarp brzegowych oraz budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin na Zalewie Szczecińskim.


https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11879

Decyzje wojewody zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę Decyzje wojewody zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę Decyzje wojewody zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę

W związku z sytuacją wprowadzenia w naszym kraju stanu epidemii, oferty w zapytaniach ofertowych należy składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Powyższe dotyczy wszystkich postępowań, które będą wszczynane od dnia 17 marca 2020 r. Możliwość złożenia ofert elektronicznie dotyczy również tych postępowań, które zostały wszczęte wcześniej, ale termin składania ofert jeszcze nie minął pomimo tego, że pierwotnie w zapytaniu ofertowym miejscem składania ofert była Kancelaria Ogólna Urzędu.W związku z sytuacją wprowadzenia w naszym kraju stanu epidemii, informujemy, że:

1. Statki wychodzące w morze i niezawijające do obcych portów – rybackie, holowniki itp. operują normalnie.

2. Na chwilę obecną, promy przewożą pojazdy ciężarowe i funkcjonuje obsługa statków towarowych w portach. Nie zostały również ograniczone wejścia jednostek na remonty do stoczni.

3. W przypadku statków przychodzących do polskich portów (dot. również stoczni), agent awizuje statek na wejście do portu. Służbom znany jest stan załogi, wiadomo, w jakich portach członkowie załogi byli wcześniej i kiedy. Po zacumowaniu na burtę wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w celu sprawdzenia stanu zdrowia załogi m.in. wykonania pomiaru temperatury. Wszelkie dalsze procedury, np. zakaz zejścia że statku w porcie dla załogi czy pomiar temperatury w kolejnych dniach, to decyzje służb GIS i SG.

4. Załogi oraz pasażerowie innych statków handlowych zawijających do naszych portów, o ile nie mieszczą się w określonych przepisami wyłączeniach, mają zakaz schodzenia na ląd, a objęci wyłączeniami podlegają kwarantannie 14 dni.

Poniżej znajdą Państwo także informacje na temat pracy w zespole portów Szczecin i Świnoujście w związku z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu granicznym:

http://www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/komunikat-zmpsi-sa-z-dn-14032020/

oraz odnośniki do odpowiednich rozporządzeń:

www.dziennikustaw.gov.pl

577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

566 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

491 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

439 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

435 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19 informujemy, że pomimo tej trudnej sytuacji Urząd Morski w Szczecinie funkcjonuje w sposób zapewniający nieprzerwaną realizację wszystkich zadań.

Zgodnie z art. 8.1.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zmuszeni jesteśmy jednak do zamknięcia bezpośredniej obsługi interesantów, a także możliwości bezpośredniego składania dokumentów do Urzędu w ogóle. Bezpośrednio obsługiwać będziemy tylko te sprawy, które wymagają stawiennictwa osobistego (odbiór dokumentów marynarzy, składanie wniosków o wydanie książeczek żeglarskich i ich odbiór, potwierdzanie wyciągów pływania za zgodność z zapisami w książeczce żeglarskiej dla potrzeb zewnętrznych instytucji).

Wnioski o wydanie i odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy, wymagające przedłożenia wyciągów pływania oraz innych dokumentów, takich jak świadectwa zdrowia, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, zaświadczenia o rozliczeniu książek praktyk itp. mogą być składane w postaci elektronicznej, pod warunkiem przesłania skanów wymaganych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem. W takich przypadkach opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu. W przypadku dokumentów ze zdjęciem, do wniosku składanego elektronicznie należy dołączyć plik zawierający kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB w formacie: jpg, bmp, tiff lub png. Wniosek, wyciąg pływania, oświadczenie i zgodę na wysyłkę dokumentów należy własnoręcznie podpisać, zeskanować i przesłać wraz z resztą wymaganych skanów/ kopii dokumentów:

  • pocztą tradycyjną,
  • poprzez platformę ePUAP (Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP)
  • mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potrzebne formularze, cennik, nr konta oraz dane telefoniczne i adresowe Wydziału Dokumentów Marynarzy są dostępne w zakładce dokumenty marynarzy: http://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy.html

Przypominamy także o możliwości odsyłania przez nas gotowych do odbioru dokumentów (z wyjątkiem książeczek żeglarskich) drogą pocztową, na koszt adresata, a w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego - na koszt Urzędu. W tej chwili nie realizujemy natomiast wysyłek dokumentów za granicę.

Załatwianie innych spraw w Urzędzie może być w tej chwili wykonane tylko w formie telefonicznej, poprzez platformę ePUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Nie jest możliwe osobiste składanie dokumentów do kancelarii Urzędu.

Płatności w kasach Urzędu można dokonywać wyłącznie w formie bezgotówkowej przez terminale płatnicze.

Zachęcamy do załatwiania spraw przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Osoby, które go nie mają, mogą go założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej w większości serwisów bankowych, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skrzynka ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP

Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na powyższe ograniczenia wstrzymywane są obecnie (do odwołania) prowadzone procedury naborów do pracy w Urzędzie.

Dziś, w siedzibie zachodniopomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”, który będziemy realizować z unijnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (perspektywa 2014 – 2020). Łączny koszt całego projektu, jak również kwota dofinansowania, to ok. 45 mln złotych. W jego zakres wchodzą cztery zadania: przebudowa falochronów wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych w Trzebieży, przebudowa nabrzeża Południowego w Lubinie oraz rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu. Głównym celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa żeglugi w małych portach i przystaniach naszego regionu.


Podpisanie z ARiMR umowy o dofinansowanie projektu. Podpisanie z ARiMR umowy o dofinansowanie projektu. Podpisanie z ARiMR umowy o dofinansowanie projektu.

Dokonano już kontrolowanego zatopienia pierwszego rurociągu refulacyjnego, tzw. sinkera, w rejonie jednej z dwóch planowanych sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Ich budowa jest związana z pogłębieniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Rurociąg ma długość ponad 4 kilometrów, a na jego obydwu końcach zostanie zainstalowany tzw. raiser (rurociąg z gumowych elementów, o dodatniej pływalności), który od strony wyspy będzie połączony z pontonem rozkładającym urobek, od strony toru zaś będą się do niego podłączać pogłębiarki. Drugi rurociąg, o długości ponad 3 kilometrów, wiodący do miejsca, gdzie powstanie druga wyspa, w najbliższych dniach zostanie wyholowany na Zalew. Sinker, leżący na dnie, umożliwia swobodną żeglugę, natomiast raisery zostaną oznaczone odpowiednim oświetleniem i reflektorami radarowymi.

Nowe wyspy będą zlokalizowane na wysokości, mniej więcej, dwudziestego drugiego i dwudziestego ósmego kilometra toru, kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Będzie na nie transportowany, dwoma sinkerami, refulat wydobyty z dna podczas robót pogłębiarskich. Wyspy staną się więc nowymi polami refulacyjnymi o pojemności odpowiednio: W22 – ok. 10 mln metrów sześciennych, z rezerwą na ponad 3,5 mln metrów sześciennych, W28 – ok. 17,5 mln metrów sześciennych, z rezerwą na niemal 7,5 mln metrów sześciennych. Dla przypomnienia, do wydobycia podczas prac na torze jest ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie więc czynnym polem refulacyjnym, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych, szacunkowo, przez najbliższych kilkanaście lat. Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by, tak jak w przypadku innych naszych pól refulacyjnych, tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych.


Pierwszy sinker zatopiony Pierwszy sinker zatopiony Pierwszy sinker zatopiony

W tym tygodniu dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, podpisał ostatnie dwa porozumienia o współpracy partnerskiej z włodarzami gmin Police i Trzebiatów, w obszarze których znajdą się inwestycje, wchodzące w zakres projektu "Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Na terenie gminy Police, w Trzebieży, realizowana będzie przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych, natomiast na terenie gminy Trzebiatów, największa inwestycja w ramach projektu - przebudowa falochronów wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie. Łączny koszt całego projektu to ponad 40 mln złotych, a nasz wniosek o dofinansowanie go z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” trafił już do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Kolejne porozumienia z gminami Kolejne porozumienia z gminami Kolejne porozumienia z gminami

W mijającym tygodniu dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, podpisał dwa, z czterech, porozumienia o współpracy partnerskiej z włodarzami gmin, w obszarze których będą znajdować się inwestycje związane z projektem "Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Urząd ubiega się obecnie o dofinansowanie tego projektu, w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Porozumienia zawarto już z burmistrzem Międzyzdrojów i wójtem gminy Rewal, a dotyczą one wzajemnego wsparcia i wymiany informacji na temat przebudowy nabrzeża Południowego w basenie Rybackim w morskim porcie w Lubinie (inwestycja na terenie gminy Międzyzdroje) oraz rozbudowy pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu (inwestycja na terenie gminy Rewal). Niniejsze porozumienia nie powodują wzajemnych zobowiązań finansowych, przyczynią się natomiast do sprawniejszego wykonania zadań, które mają przynieść, przede wszystkim, poprawę warunków bezpieczeństwa żeglugi w małych portach i przystaniach naszego regionu.


Porozumienia o współpracy z gminami Porozumienia o współpracy z gminami Porozumienia o współpracy z gminami

Już po raz dziewiętnasty odbyło się w Szczecinie coroczne spotkanie, dotyczące polskiej żeglugi śródlądowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele armatorów śródlądowych, organów administracji rządowej i samorządowej, a także szkół, instytucji, firm i stowarzyszeń żeglugowych. Na naradzie omawiano bieżące zagadnienia związane m.in. z rozwojem polskich dróg wodnych, projektami nowych regulacji prawnych, bezpieczeństwem żeglugi czy aktualną sytuacją hydrologiczną. W XIX. edycji narady wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie: zastępca dyrektora UMS ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych, Paweł Szumny, oraz kapitanowie portów w Szczecinie i Trzebieży.


XIX Narada Przednawigacyjna XIX Narada Przednawigacyjna XIX Narada Przednawigacyjna

W niezwykłej oprawie, związanej z obchodami setnej rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej i zorganizowaną z tej okazji, w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, konferencji „100 lat Polskiej Służby Hydrograficznej”, odbyło się wczoraj, 19 lutego, podpisanie porozumień o współpracy w 2020 roku pomiędzy szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej a dyrektorami Urzędów Morskich, a także pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: szef BHMW, komandor Dariusz Kolator, komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

Podczas konferencji, zorganizowanej przez BHMW we współpracy z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, Akademią MW oraz Stowarzyszeniem Hydrografów Morskich RP, przypomniano, że 19 lutego 1920 roku został utworzony Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej, będący pierwszą polską instytucją państwową, realizującą zadania hydrograficzne na rzecz Odrodzonej Polski. Data ta jest traktowana jako początek funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej, działającej zarówno w strukturach Marynarki Wojennej, jak i cywilnej administracji morskiej.

Podpisane wczoraj dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.


Święto Polskiej Służby Hydrograficznej i podpisanie porozumień o współpracy Święto Polskiej Służby Hydrograficznej i podpisanie porozumień o współpracy Święto Polskiej Służby Hydrograficznej i podpisanie porozumień o współpracy