Prezentacja Koncepcji projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie

Działając na podstawie art. 37b i 37c Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169, z późn. zm.) oraz art. 30, w związku z art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przystąpił do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie.

Obecnie opracowana została Koncepcja projektu planu.

Ze względu na obowiązujący stan epidemiologiczny w kraju, ograniczający zgromadzania, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie odstąpił od bezpośredniej prezentacji ww. dokumentacji planu, w formie spotkania konsultacyjnego.

W związku z powyższym prezentacja Koncepcji projektu planu udostępniona zostaje od dnia 23 listopada br. na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie – linki do dokumentacji poniżej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem, a także wysłuchaniem prezentacji dotyczących procesu planistycznego oraz rozwiązań przyjętych w koncepcji projektu planu.

ZachęcamyJednocześnie informujemy, iż po zapoznaniu się z ww. koncepcją możliwe będzie odniesienie się do zapisów w niej zawartych, zgłoszenie ewentualnych uwag i opinii (w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Szczecinie, za pośrednictwem platformy ePuap lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) – do dnia 4 grudnia br.

Dokumentacja Koncepcji projektu planu – port morski Mrzeżyno:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Szczecinie

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dziwnowie

Załączniki:


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Trzebieży

Załączniki:


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do udziału w spotkaniu, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wyniki I. etapu prac nad sporządzeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie – Studium uwarunkowań. Spotkanie odbędzie się dnia 24. sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin).

W trakcie spotkania, Wykonawca Studium uwarunkowań zaprezentuje wstępną wersję dokumentu. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniem, a także wyrażenie opinii na jego temat.
Studium uwarunkowań wraz z rysunkami udostępniony jest poniżej.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu wraz z ilością osób, które reprezentować będą Państwa instytucję/organizację, najpóźniej do dnia 19. sierpnia br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rys. 1. Studium uwarunkowań Rys. 2. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Trzebiatów


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: Zawiadomienia i obwieszczenia

Z wykazem oraz treścią wniosków można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 346, 091 44 03 268).

Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze portu morskiego w Mrzeżynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. planu.


Przekazanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dla portów morskich do ponownych uzgodnień

Zgodnie art. 37e ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, z późn. zm.), projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dla portów morskich w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, przekazane zostały do ponownych uzgodnień.

Konieczność ponowienia uzgodnień wynika ze zmian i modyfikacji jakim uległy opracowywane projekty planów, w toku opiniowania oraz prowadzonych w okresie 4.lipca 2019 r. – 19.sierpnia 2019 r. uzgodnień.

Poniżej zamieszczono zmodyfikowaną dokumentację planów wraz ze zaktualizowanymi prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Świnoujściu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Szczecinie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Policach

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Dziwnowie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Trzebieży


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Świnoujściu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Świnoujściu, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu obejmuje morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Świnoujściu oraz morskie wody wewnętrzne na działkach nr 122/33, nr 122/31, nr 122/32 w obr. Świnoujście 7, działkach nr 211/1, nr 210/13, nr 210/14, nr 363/8, nr 363/2, nr 213/63, nr 213/64, nr 213/62, nr 214/1, nr 252/14, nr 252/15, nr 218/5 i nr 246/1 obr. Świnoujście 10 oraz częściach działek nr 419/15 i nr 217 obr. Świnoujście 10 oraz dz. nr 3/2 Ognica obr. 13, zlokalizowane poza granicami portu morskiego w Świnoujściu.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 17 lipca 2019 r. (środa) w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, o godzinie 10.00.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Szczecinie, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Szczecinie oraz morskie wody wewnętrzne na fragmentach działek nr 24 obr. Nad Odrą 5, nr 930 obr. Nad Odrą 25 oraz nr 66 i 95/10 obr. Śródmieście 84, zlokalizowane poza granicami portu morskiego w Szczecinie.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 18 lipca 2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Batorego 4, o godzinie 8.30.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Policach


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Policach, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Policach oraz morskie wody wewnętrzne na fragmencie działki nr 3215 obr. Police 3, zlokalizowane poza granicami portu morskiego w Policach.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Batorego 4, o godzinie 8.30.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Dziwnowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Dziwnowie, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Dziwnowie oraz morskie wody wewnętrzne na fragmencie działki nr 846/46 obr. Dziwnów, zlokalizowane poza granicami portu morskiego w Dziwnowie.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 18 lipca 2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Batorego 4, o godzinie 12.00.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Trzebieży

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Trzebieży, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Batorego 4, o godzinie 12.00.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 3. lipca 2019 r. do 19. sierpnia 2019 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Dokumenty te wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów odbędą się odpowiednio: dla portu morskiego w Świnoujściu – dnia 17. lipca 2019 r., dla portu morskiego w Szczecinie i portu morskiego w Dziwnowie – dnia 18 lipca 2019 r., dla portu morskiego w Policach i portu morskiego w Trzebieży – dnia 19. lipca 2019 r. Spotkania zostaną zorganizowane w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu (dla portu morskiego w Świnoujściu). O szczegółach informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej.

Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wstępne wersje projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży.

Spotkania odbędą się:

     dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, w Sali Kameralnej (ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Świnoujściu

     dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Szczecinie,

     dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) - projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Dziwnowie,

     dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Policach,

     dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Trzebieży.

W trakcie spotkań Wykonawca Studiów uwarunkowań zaprezentuje wstępne wersje dokumentów. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ww. studiami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie spotkania

Prosimy także o potwierdzenie udziału w spotkaniu, najpóźniej do dnia 10. kwietnia br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:
Port Świnoujście - rysunek planu
Port Świnoujście - projekt rozporządzenia
Port Świnoujście - ustalenia ogólne
Port Świnoujście - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Szczecin - rysunek planu
Port Szczecin - projekt rozporządzenia
Port Szczecin - ustalenia ogólne
Port Szczecin - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Dziwnów - rysunek planu
Port Dziwnów - projekt rozporządzenia
Port Dziwnów - ustalenia ogólne
Port Dziwnów - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Police - rysunek planu
Port Police - projekt rozporządzenia
Port Police - ustalenia ogólne
Port Police - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Trzebież - rysunek planu
Port Trzebież - projekt rozporządzenia
Port Trzebież - ustalenia ogólne
Port Trzebież - rozstrzygnięcia szczegółowe


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.


Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży

Załączniki:
Ogłoszenie – port morski w Świnoujściu
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Świnoujściu

Ogłoszenie – port morski w Szczecinie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Sczecinie

Ogłoszenie – port morski w Policach
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Policach

Ogłoszenie – port morski w Dziwnowie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Dziwnowie

Ogłoszenie – port morski w Trzebieży
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Trzebieży


Dyrektor Urzędu Morskiego zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki I. etapu prac nad sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży – Studia uwarunkowań.

Spotkania odbędą się:

     dnia 2. marca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, w Sali Kameralnej (ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Świnoujściu,

     dnia 5. marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Szczecinie,

     dnia 7. marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Porcie Jachtowym w Dziwnowie, w sali konferencyjnej (ul. Żeromskiego 30, Dziwnów) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Dziwnowie,

     dnia 8. marca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Policach,

     dnia 8. marca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Trzebieży,

W trakcie spotkań Wykonawca Studiów uwarunkowań zaprezentuje wstępne wersje dokumentów. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ww. studiami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie spotkania

Prosimy także o potwierdzenie udziału w spotkaniu, najpóźniej do dnia 23. lutego br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki (aktualność na dzień 05.03.2018) :
wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Świnoujściu
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Świnoujściu"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp m. Świnoujście

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Szczecinie
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Szczecinie"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp m. Szczecin

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Policach
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Policach"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Dziwnowie
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Dziwnowie"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Trzebieży
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Trzebieży"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp


Artykuł - Plany zagospodarowania przestrzennego portów morskich w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Artykuł
 


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.

Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Trzebieży Mapa portu w Dziwnowie

Załączniki:
Ogłoszenie – port morski w Świnoujściu
Ogłoszenie – port morski w Szczecinie
Ogłoszenie – port morski w Policach
Ogłoszenie – port morski w Dziwnowie
Ogłoszenie – port morski w Trzebieży
Formularz do składania uwag i wniosków


Harmonogram realizacji projektu POWR.02.19.00-00-PM02/17

Harmonogram realizacji projektu POWR.02.19.00-00-PM02/17  


Projekt pn: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie” realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 16 maja 2017 r. Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19-00-00-PM02/17-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych tj.:

  • ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.). Art. 37a oraz 37b cyt. ustawy nakładają na administrację morską (dyrektora właściwego urzędu morskiego) obowiązek sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich - porty morskie w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie sporządzone zostaną dla portów morskich w: Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Plany te wykonane zostaną w skali 1:1000 lub 1:2000 i obejmą łącznie powierzchnię 2 522,96 ha morskich wód wewnętrznych. Zgodnie z założeniami, obszar wód morskich w granicach pięciu portów morskich objętych projektem, stanowi ok. 0,1% powierzchni polskich obszarów morskich.

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wybranych portów morskich w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie umożliwi zrównoważony rozwój we wskazanym obszarze morskich wód wewnętrznych (portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży) poprzez zdefiniowanie i uporządkowanie korzystania z tych obszarów, uwzględniając uwarunkowania naturalne, prawne, gospodarcze i społeczne. Tematyka planów obejmie wybrane istniejące i przewidywane sposoby korzystania z przestrzeni wskazanych portów morskich, w szczególności: rybołówstwo i jego obsługę, infrastrukturę liniową (kable, rurociągi, mosty drogowe i kolejowe, tunele), żeglugę (trasy żeglugowe, przestrzenne wymagania bezpieczeństwa nawigacji, trasy podejściowe do nabrzeży i basenów portowych oraz morskich przystani rybackich, przeprawy promowe, obszary rozwojowe portów w ramach ich obecnych granic, turystykę i rekreację (kąpieliska, sporty wodne, nurkowanie), podwodne dziedzictwo kulturowe (wraki i in.), obronę narodową (infrastruktura liniowa, porty i przystanie wojenne, inne), wymagania ochrony brzegu morskiego (zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obszarze wód morskich), marikulturę, składowiska (urobek z prac czerpalnych), ochronę środowiska, w tym ochronę przyrody, akweny i nabrzeża stoczniowe (stoczni produkcyjnych i remontowych), akweny cumowania przy nabrzeżach do rozładunku i załadunku statków.

Plany zoptymalizują wykorzystanie przestrzeni morskiej (morskich wód wewnętrznych wewnątrz portów) przez wszystkie ww. sposoby użytkowania, mając na względzie racjonalizację kumulatywnych skutków i kosztów przedsięwzięć, szeroko pojęte bezpieczeństwo i stosując podejście ekosystemowe. Mając na względzie potrzebę oszczędnego gospodarowania przestrzenią, w procesie planowania zostanie uwzględniony czynnik czasu, a także możliwości wspólnego korzystania z akwenów przez różne sposoby użytkowania. Zgodnie z ustawą o obszarach morskich RP i administracji morskiej, po przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń zostanie przeniesione z ministra właściwego ds. gospodarki morskiej na dyrektorów urzędów morskich. Przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla portów morskich pozostających w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwoli mu na zrównoważone wykorzystanie akwenów portowych z uwzględnieniem zasady ekorozwoju, a także na sprawne zarządzanie wykorzystaniem poszczególnych akwenów przeznaczonych pod różne rodzaje działalności.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 950 000,00 PLN, w tym ze środków europejskich w kwocie 800 660,00 PLN (co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu) oraz 149 340,00 PLN ze środków współfinansowania krajowego.

Planowany okres realizacji: 1 sierpnia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

 

Plakat - Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie